Diolch – Thank you

Annwyl rieni/Dear parents

Diolch – Thank you

Diolch i bawb am gefnogi ein diwrnod a noson arbennig i ddathlu Ysgol Pentrecelyn ddoe.

Thanks to everyone for supporting our special day and evening to celebrate Ysgol Pentrecelyn yesterday.

Sioe Llanfair Shoe

Dymuniadau gorau eto i Chloe ac Ela ac unrhyw un arall sydd yn mynd draw i Sioe Llanfair yfory. Yn anffodus, oherwydd bod llawer o deuluoedd i ffwrdd y penwythnos yma ni fydd yna ddigon ar gael ar gyfer y tîm pêl-droed. Diolch i’r rhai am ymateb.

All the best again to Chloe and Ela and anyone else visiting Llanfair shoe tomorrow. Unfortunately, due to many families away this weekend and other commitments, there is not enough available for a football team. Thanks to those who responded.

Bydd yr ysgol yn ail agor ar Ddydd Llun, Mehefin y 3ydd.

Cofiwch am ein diwrnod arbennig gyda Dan Purvis y gymnast Olympaidd ar Fehefin y 4ydd. Bydd y plant yn cwblhau cylchdaith ffitrwydd noddedig gyda Dan. Cofiwch gasglu noddwyr i’ch plentyn a dychwelyd y ffurflen ar ddydd Llun, Mehefin y 3ydd ogydd.

School will re-open on Monday, June 3rd.

Remember we have another special day on June 4th with Olympic gymnast Dan Purvis. The children will complete a sponsored fitness circuit with Dan. Please collect sponsors for your child and return the form on Monday, June 3rd. 

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288