Bl 5 a 6 Siarter Iaith / Yr 5 and 6 Siarter Iaith

Annwyl Riant,
Fel rhan o ddathlu ‘Diwrnod Hwyl y Siarter Iaith‘ yn Sir Ddinbych, mae eich plentyn yn cael y cyfle i fynychu diwrnod o hwyl yYsgol Glan Clwyd gyda chynrychiolwr eraill o bwyllgorau o ysgolion y Sir ar ddydd Mercher y 10fed o Orffennaf. Yystod y dydd bydd cyfle i gymdeithasu, gwylio ffilm Siarter iaith y sir a mwynhau band ‘TEWTEWTENAU’. 
Bydd eich plentyn yn mynd yno erbyn 10 y bore a byddwn yn gadael am 2 y prynhawn.  Mi fydd y disgyblion yn cael eu tywys i Ysgol Glanclwyd yy tacsi gan Mr John Lloyd.
Bydd eich plentyn angen gwisg ysgol ond hefyd treinars a bydd Anti Eirian wedi trefnu bocs bwyd o’r gegin. 
Gyda diolch,

Dear Parent,


As part of celebrating the ‘Fun Day of the Siarter Iaith‘ in Denbighshire, your child has the opportunity to attend a day of fun at Ysgol Glan Clwyd with representative of other committees from the County’s schools on Wednesday 10th July. During the day there will be an opportunity to socialise, watch their Siarter Iaith language film and enjoy the band ‘TEWTEWTENAU’. 


Your child will go there by 10am and we will leave at 2pm.  The pupils will be taken to Ysgol Glanclwyd in the taxi by Mr John Lloyd.


Your child will need school uniform and wear trainers and lunch box will be arranged by Anti Eirian.


With thanks,


Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288