Er sylw dosbarth Eithin / FAO dosbarth Eithin parents

​Rydym wedi danfon e-bost pwysig i rieni dosbarth Eithin ynglŷn â dyddiadau ac amseroedd Cyfarfod Cynnydd.  ​ We have sent an important email to parents of dosbarth Eithin regarding Progress meeting and times. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Bikeability

Cofiwch bydd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn derbyn hyfforddiant beicio ymarferol gan Dîm Cymunedau Bywiog ac Adran Diogelwch ar y Ffyrdd Sir Ddinbych dydd Llun a dydd Mawrth wythnos nesaf (6ed a’r 7fed o Chwefror). Gadewch y beics yn Cwt Celyn er mwyn hyfforddiant lefel 1 dydd Llun.  Byddwn yn cysylltu i drefnu hyfforddiant … Read more

Er sylw Derbyn-Blwydyn 4/ FAO Reception-Year 4

​A fydd hi’n bosib i ddisgyblion blwyddyn Derbyn, 1, 2, 3 a 4 ddod a hen grys-t gwyn plaen i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth, 7fed o Chwefror os gwelwch yn dda. Bydd rhain yn cael eu defnyddio er mwyn creu darn o gelf, felly dim ond angen un rhad. Peidiwch â phoeni os does ganddoch … Read more

Clwb Urdd Celf a Chrefft Club

Cofiwch am ein Clwb i aelodau’r Urdd rhwng 3:15 a 4:15 yfory – Dydd Mawrth, Ionawr 31ain. Dewch i greu yn rhad ac am ddim! Remember our Urdd Craft Club for members after school tomorrow, Tuesday, January 31st, between 3:15 and 4:15. Come along and be creative. No cost for attending.  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol … Read more

Dosbarth Eithin Class

A wnewch chi wirio eich e-byst ogydd Please check your e-mails   Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

SAFMEDS – Digidol /Digital – Dosbarth EITHIN Class

Annwyl rieni Mae eich plentyn wedi bod yn cwblhau SAFMEDS gyda chardiau yn y dosbarth ers tro bellach.  SAFMEDS (SAY All FAST MINUTE EVERY DAY SHUFFLED). Erbyn hyn, maen nhw yn gallu cwblhau SAFMEDS yn ddigidol trwy glicio ar y linc isod. A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn ymarfer adref hefyd ogydd. Gallai … Read more

Clwb Urdd

Clwb Celf a chrefft  / Urdd Craft Club Byddwn yn cynnal Clwb celf a chrefft ar gyfer aelodau’r Urdd ar ôl Ysgol ar ddydd Mawrth, cychwyn dydd Mawrth Ionawr 31ain. Bydd hyn rhwng 3:15 a 4:15.  Cyfle i blant greu gwaith celf a chrefft ar gyfer eisteddfod yr Urdd. Bydd Clwb Celyn ar gael ar gyfer rhai … Read more

Diolch

Hoffwn ddiolch i’r staff lleol sydd yn rhan o dîm Pentrecelyn sydd wedi galluogi ni aros yn agored ddoe a heddiw. Mae hyn yn galluogi’r staff eraill sydd yn byw bellach i ffwrdd i gyrraedd yn ddiogel. Diolch i chithau hefyd am eich cydweithrediad. Er hyn, does dim Clwb Brecwast yfory (Iau 19eg). Felly, sicrhewch … Read more

Dyddiadau / Dates

Samba Mae Cerdd Gydweithredol Sir Ddinbych yn ymweld â’r ysgol i gynnal sesiwn Samba gyda disgyblion dosbarth Eithin yfory. Denbighshire Music Cooperative are hosting a Samba session for the pupils in Eithin class tomorrow. Sesiynau Pontio Ysgol Brynhyfryd / Brynhyfryd Taster Sessions Mi fydd disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld ag Ysgol Brynhyfryd ar fore dydd Iau’r … Read more

Salwch / Illness

Annwyl rieni, Isod mae gwybodaeth i rieni sydd wedi ei rannu gyda ni gan Gyngor Sir Ddinbych am salwch. Diolch yn fawr, ​ Dear parents, ​Below is some information for parents that has been shared with us by Denbighshire County Council regarding illness. Diolch yn fawr, Cyngor cyn mynd yn ôl i’r ysgol i rieni … Read more