Rhieni a disgyblion CA2

Rhieni a disgyblion CA2 Dwi wedi bod wrthi yn ceisio gosod gwaith ar Hwb ar J2Homework, ond ddim yn siwr os wedi ei wneud yn gywir! Ewch i J2Homework ac mae yna fidio bach i wylio, pwyswch ‘Mynd i’r adran gwaith cartref’ i’w weld ac mae na daflen waith yn y ffolder ‘ffeiliau wedi rhannu’ … Read more

Diweddariad-Update

Annwyl rieni Gobeithio bod plantos Pentrecelyn yn iawn. Diolch i rai ohonoch sydd wedi ymateb ar Trydar – mae o’n wir codi calon. Gweler y llythyr atodol ynglyn a threfniadau newydd ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol. Gwyliau Pasg Nid ydym fel athrawon wedi cael cyfarwyddyd i osod mwy o waith i blant dros Wyliau’r Pasg. … Read more

Diweddariad – Update

Annwyl rieni  Yn gyntaf, gobeithio bod pawb yn iawn. Mae hi wedi bod yn od iawn yma yn yr ysgol hebddoch chi yr wythnos yma. Er hyn, mi rydw i yn falch iawn bod ein tîm gwych o staff wedi fy helpu i ofalu am blant rhai o weithwyr allweddol yr ysgol wythnos yma.  Ond, o ddydd Llun yma ymlaen, byddwn wedi cau tan y bydd hi’n ddiogel i bawb adael eu cartrefi eto.  Mi fydd y staff yn ychwanegu at becynnau gwaith eich plant ond plîs byddwch yn amyneddgar a chreadigol.  Gwyliwch allan am unrhyw wybodaeth ar Hwb/J2e (CA2) ac ar yr app (CS).  Mi fyddai innau hefyd yn trydaru syniadau a chysylltiadau defnyddiol i chi hefyd.  Os allwch chi drydaru ambell lun diddorol o’ch plant gyda’r linc @YsgPentrecelyn bydd hynny yn siwr o godi calonnau ni fel staff.  Edrychaf ymlaen i weld pawb yn fuan iawn a mi wnai gadw mewn cysylltiad.  Byddwch ddiogel  Dear parents  Firstly, I hope you are all ok. It has been very surreal here this week without you all. I am very proud of the great staff that have helped me care for some pupils of our key workers here at school this week. However, from this Monday, the school … Read more

Pwysig- Key workers – important

Annwyl rieni Allwch chi adael imi wybod mor fuan a phosib os ydych chi wedi gwneud cais am ofal plant i Sir Ddinbych gan eich bod yn ‘weithiwr allweddol’. Dear parents Can you please inform me asap if you have made a request to Denbighshire for childcare as you are classed as a ‘keyworker’. The situation … Read more

Fwd: Key Workers

———- Forwarded message ———- From: Geraint Davies Date: 19 Mar 2020 14:55 Subject: Key Workers To: Primary School Heads Dear Head Teachers In order to be able to collate the numbers of parents who are key workers and might require childcare we have created a simple on line questionnaire.   Please circulate this link through your … Read more

Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni Gobeithio bod pawb yn iawn. Cofiwch mi fyddaf yn rhannu unrhyw mwy o wybodaeth unwaith y byddaf yn ei dderbyn. Mae llawer o wybodaeth yn aneglur ar hyn o bryd yn enwedig y trefniadau ar gyfer gweithwyr allweddol. Rydym wedi anfon pecynnau gwaith yn y post i rai sydd yn absennol ac wedi gwneud … Read more

Cau’r Ysgol – School Closure

Annwyl rieni Dim ond nodyn byr i gadarnhau bydd Ysgol Pentrecelyn yn cau am 3:15 dydd Gwener yma, Mawrth 20fed. Felly, dim Clwb Celyn ar ddydd Gwener. Mae ambell i ysgol yn y clwstwr wedi cau yn barod neu yn cau ‘fory. Gobeithio bod hyn o gymorth i rieni mewn amser mor anodd i bawb. Dear parents A note to … Read more

Diweddariad/Update

Annwyl rieni Ar hyn o bryd mae’r ysgol yn parhau ar agor oherwydd bod lefelau staffio yn briodol. Ond, gall hyn newid unrhyw amser yn ystod y cyfnod ansicr yma. Felly, plîs sicrhewch eich bod wedi lawrlwytho Ap Pentrecelyn idderbyn unrhyw wybodaeth swyddogol. Gai hefyd ddiolch i rai ohonoch sydd wedi bod yn garedig yn holi am ein … Read more

Llythyr 16/3/2020 Letter

Annwyl Rieni O ystyried y sefyllfa yng Nghymru o ran Coronafeiriws rydym wedi penderfynu cymryd y camau canlynol: Lleihau’r nifer o ymwelwyr i’r ysgol nad ydynt yn angenrheidiol, e.e. Clwb Cymunedol, Cylch Ti a Fi a gwirfoddolwyr.  Canslo’r Clwb Canu a gwersi offerynnol. Gweler y neges isod gan yr Urdd: Oherwydd y sefyllfa bresennol yng … Read more