Gwybodaeth – Information

Eisteddfod Cylch Cofiwch Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynhyfryd dydd Sadwrn yma (24/2/2024) Mae amlen yn mynd adref heddiw i’r unigolion sydd yn cystadlu gydag amseroedd y rhagbrofion. Parti Unsain (Dosbarth Eithin) i gyfarfod yn y cyntedd 2:15. mewn gwisg ysgol. ​ ​ Remember the Cylch Eisteddfod at Ysgol Brynhyfryd this Saturday (24/2/2024) An envelope is … Read more

Cofiwch – Remember

Eisteddfod Cylch Rhuthun / Urdd Cylch Eisteddfod Dydd Sadwrn yma – amseroedd ac amserlen fanwl i’w ddilyn ‘fory This Saturday – detailed times and timetable to follow tomorrow​ WI Noson Gymraeg Mae WI wedi cysylltu â ni i ymddiheuro am y dyddiad anghywir. Bydd y noson Gymraeg yn Llanelidan nawr ar 19/3/24 nid 20/2/24. Bydd hyn … Read more

Pwysig – Important

Er gwaetha’r rhybudd tywydd am eira fory rydym dal yn bwriadu lansio Fferm Seren! Bydd unrhyw benderfyniad i ohirio yn cael ei wneud yn y bore pan fyddwn yn asesu’r amodau lleol a’r sefyllfa staffio. WI Noson Gymraeg Mae WI wedi cysylltu â ni i ymddiheuro am y dyddiad anghywir. Bydd y noson Gymraeg yn … Read more

Gwybodaeth / Information

Dathliadau 150 Diolch i’r rhai a fynychodd cyfarfod ‘CRhFfA’. Mae gennym rai cynlluniau a dyddiadau pendant i weithio arnynt. A allwch chi roi’r canlynol ar eich calendrau. Cyngerdd Dathlu yn Ysgol Brynhyfryd – 26 Ebrill 2024 Taith Gerdded y Tri Chopa – 11 Mai 2024 Parti Penblwydd Mawr yn yr Ysgol – 18fed Mai 2024 Diwrnod Hwyl … Read more

Ardal tu allan / Outside Area

​ Rydym ar hyn o bryd yn edrych i ddatblygu ein man allanol y tu ôl i ddosbarth Llywelyn. Dyma gopi o’r cynlluniau a’r bwrdd syniadau sydd wedi’u greu gyda’r plant i gasglu eu barn ar beth ddylai’r ardal hon fod. Cyn i ni brynu eitemau rydym yn gofyn yn garedig os oes gennych rai … Read more

Gwybodaeth / Information

​Lansio Fferm Seren – Gobeithio eich bod chi i gyd yn gyffrous am ein lansiad llyfr ar yr 8fed o Chwefror ac yn edrych ymlaen at weld cymaint ohonoch chi yno â phosib ar y diwrnod. Launch of Seren’s Farm – We hope that you are all excited about our book launch on the 8th February … Read more

Gwahoddiad i lansio prosiect Fferm Seren (addysg ariannol) – Invitation to the launch of Seren’s Farm project (financial education)

Ar ran Ysgol Pentrecelyn, Menter yr Ifanc a SARN Associates, mae’n bleser gennyf anfon gwahoddiad atoch ar gyfer digwyddiad lansio prosiect addysg ariannol Fferm Seren. Yn ôl yn 2022, dechreuodd Menter yr Ifanc weithio gyda’n hysgol a David Evans (SARN) i gyflwyno prosiect unigryw, gan adlewyrchu anghenion a diddordebau ein cymuned wledig. Dros y 18 mis diwethaf, … Read more