Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Annwyl rieni/Dear parents Rydym wedi penderfynu parhau â’n cynlluniau o gynnal bore coffi i godi arian ar gyfer Macmillan. We have decided to continue with our plans for the coffee morning on Friday 24th September in aid of Macmillan. Rydym yn ymwybodol o’r sefyllfa cofid ac wedi penderfynu cynnal y bore goffi ar fuarth yr ysgol, croeso … Read more

Gwybodaeth – Information

​Gwersi Offerynnol  Instrumental lessons Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn gwersi offerynnol cysylltwch â’r ysgol drwy e-bost ogydd. If your child would like to start music lessons please contact the school via email. Dydd Owain Glyndwr – Dydd Iau Medi 16eg  Owain Glyndwr day – Thursday September 16th Mae hi’n ddiwrnod Owain Glyndŵr ar ddydd Iau, … Read more

Welsh Whisperer

​Dim ond nodyn byr i gadarnhau bydd y Welsh Whisperer yn dod i Ysgol Pentrecelyn ar Hydref 21ain – cyffrous iawn! A brief note to inform you that the Welsh Whisperer will be coming to Ysgol Pentrecelyn on October 21st – exciting! Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Cyfnod Sylfaen/ Foundation phase

Annwyl rieni Cyfnod Sylfaen,  Fel rhan o’n gwaith llafar, hoffem i’r disgyblion ddod a eitem neu ddau i’r ysgol er mwyn disgrifio eu hunain. Ydi hi’n bosib i ddod a’r eitem erbyn dydd Llun 13/09.   Dear Foundation phase parents, As part of our oracy work in class, could your child bring an object to school to help them … Read more

Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni Rwyf yn hynod falch o weld bod y plant wedi setlo mor dda. Braf hefyd gweld bod Miss Llywelyn wedi setlo yn wych ac yn dod i adnabod ein teuluoedd. Dear parents I am so pleased to see that everyone has settled back so well. Great to see that Miss Llywelyn has settled and is getting to … Read more

Trefniadau – Arrangements

Addysg Gorfforol/Physical Education wythnos cychwyn 13/9 week beginning 13/9  Cyfnod Sylfaen – Dydd Mercher – Foundation Phase – Wednesday CA2 – Dydd Mawrth – KS2 – Tuesday Bydd plant CA2 yn dod i’r ysgol yn gwisgo cit ond bydd plant CS angen dod â dillad mewn bag er mwyn ymarfer gwisgo a datblygu sgiliau annibynnol. KS2 pupils will come to school in their … Read more

Croeso nôl – Welcome back

​ Annwyl Rieni a Gwarchodwyr, Croeso nôl i flwyddyn newydd yn Ysgol Pentrecelyn. Mi fydd yr ysgol yn cychwyn nôl ar ddydd Llun 6ed o Fedi, 2021. Mi fydd y Clwb Brecwast a Chlwb Celyn yn ail-gychwyn dydd Llun hefyd. ​​ Dear Parents and Guardians, Welcome back to a new year at Ysgol Pentrecelyn. The school … Read more

Gwybodaeth / Information

Mae gan blant Pentrecelyn dalent – Sioe llawn hwyl i ffarwelio a Mrs Perrin a Magi Mi fydd y sioe ffarwelio dydd Iau am 1:30yp ar gae’r ysgol.  Mae croeso i ffrindiau a theuluoedd ymuno a ni.  Gofynnwn yn garedig os ydych am ymuno a ni eich bod yn dod a chadair gyda chi.  Mae croeso i … Read more