Dydd Santes Dwynwen Day

Annwyl rieni Gyda dydd Santes Dwynwen ar ddydd Sadwrn eleni (Ionawr 25ain) byddwn yn dathlu yma yn Ysgol Pentrecelyn ar ddydd Gwener, Ionawr 24ain. Caiff y plant wisgo dillad coch, pinc neu dilledyn y maent yn ei garu dydd Gwener yma. Bydd llu o weithgareddau yn ymwneud a’r dathliad yn ystod y dydd. Diolch am eich … Read more

Clwb Canu – Singing Club

Mi fydd yna Glwb Canu nos yfory, Ionawr 21, er ei bod yn noson rieni. There will be a Singing Club after school tomorrow, 21 January, even though it is a parents’ evening. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Tymor Newydd – New Term

Annwyl rieni Braf oedd croesawu pawb yn ôl yn dilyn gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn cyffrous arall. Mi fydd yna fwy o wybodaeth i ddilyn ynglyn a threfniadau nofio, athletau yng Nglannau Dyfrdwy ac eisteddfodau y tymor hwn. Yn y cyfamser, hoffwn eich hysbysu o ddyddiadau nosweithiau rieni. Cynhelir nosweithiau rieni ar … Read more

Parti Nadolig – Christmas Party

Annwyl rieni Bydd Parti Nadolig Ysgol Pentrecelyn ar b’nawn Gwener, Rhagfyr 20fed. Croeso i’r plant wisgo dillad parti ar y diwrnod yma. Croeso hefyd i blant Meithrin ymuno a ni am 1:30. Diolch o galon am eich cefnogaeth i’n Ras Ceirw a diwrnod siwmperi Nadolig yn ddiweddar. Mae’n cael ei werthfawrogi, yn enwedig ar adeg mor … Read more