Fw: Gwybodaeth am yr wythnos ar ôl hanner tymor – Information regarding the week after half-term

Annwyl rieni  Rydw i’n ail yrru y wybodaeth cyn y gwyliau isod I am re-sending the information before half-term below Plant Cyfnod Sylfaen – gwisg ysgol ogydd Foundation Phase pupils – school uniform please Cofiwch – Cyfarfod CA2 yfory 1:30 (Teams)  Remember – KS2 class meeting tomorrow 1:30 (Teams) Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 From: Ysgol Pentrecelyn … Read more

Diweddariad/Update

​Plant Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd yn ôl i’r ysgol​/Foundation Phase pupils returning to school – face to face learning. Yn dilyn y cyhoeddiad ar Ddydd Gwener nid oes manylion pellach ar gael ar hyn o bryd. Mae trafodaethau yn dal i barhau.  Byddaf yn eich diweddaru mor fuan â phosib. Following the announcement on Friday,   I would … Read more

CA2 – KS2 (Dydd Miwsig Cymru)

CA2 (Bl 3 i 6)Gweler cyfarwyddiadau ar gyfer uwchlwytho llun neu fideo i j2e KS2 (Yr 3- 6) Please find instructions for uploading a photo or video to j2e Dydd Miwsig Cymru ‘fory cofiwch  Beth am rannu eich lluniau neu fideo ar j2e Mae yna linc ar gyfer disgo Glan-Llyn ar j2homework hefyd    Andrew Evans Pennaeth / … Read more

CA2 – KS2

Sut i ddefnyddio Microsoft Teams – How to use Microsoft Teams https://twitter.com/i/status/1347217805683388419​ Cyfarfod dosbarth – yfory 2/2/21 1:30 Class Meeting – tomorrow 2/2/21 1:30 Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Gwybodaeth – Information

Diolch  Hoffwn ddiolch i’r athrawon Mrs Wilson-Jones a Mrs Perrin sydd yn paratoi pecynnau gwaith papur, gosod gwaith ar j2homework neu Seesaw a rhyngweithio gyda chi a’ch plant o bell. Rwyf yn hynod falch o’r ymateb a safon. Hefyd i Miss Ela Jones ag Anti Eirian sydd yn gofalu mor arbennig yn ein hwb gofal … Read more

Dysgu o bell – Home learning

Diwrnod Santes Dwynwen hapus i bawb. A Happy St Dwynwen’s day to you all. CYFNOD SYLFAEN – Bydd gweithgaredau ar SEESAW i chi yr wythnos yma yn ogystal â phecyn gwaith os y dymunir. Bydd pecyn gwaith ar gael o’r ysgol ar ddydd Iau, Ionawr 28ain. FOUNDATION PHASE – There will be activities on SEESAW this week … Read more

Dysgu adref – Home Learning W3

​​ CA2 – Cofiwch am ein cyfarfod dosbarth yfory – dydd Mawrth, Ionawr 19eg 1:30 Microsoft Teams – bydd gwahoddiad ar e-bost Hwb eich plentyn yn outlook. Gall y plant yn ein Hwb gofal plant ymuno hefyd. KS2 – Remember our class meeting tomorrow –Tuesday, January 19th 1:30 Microsoft Teams – an invite has been sent to your child’s Hwb e-mail on outlook. … Read more