Gwybodaeth / Information

Mae gan blant Pentrecelyn dalent – Sioe llawn hwyl i ffarwelio a Mrs Perrin a Magi Mi fydd y sioe ffarwelio dydd Iau am 1:30yp ar gae’r ysgol.  Mae croeso i ffrindiau a theuluoedd ymuno a ni.  Gofynnwn yn garedig os ydych am ymuno a ni eich bod yn dod a chadair gyda chi.  Mae croeso i … Read more

Mabolgiamocs

​Cofiwch ‘Mabolgiamocs’ dydd Iau yma. Mabolgampau hwyliog ar gyfer staff a disgyblion yn unig. Bydd angen i’r plant wisgo dillad Addysg Gorfforol, cap/het a digon o ddŵr. Bydd Anti Eirian yn paratoi picnic. Gwyliwch am luniau o’r dydd ar ‘Trydar’. Remember ‘Mabolgiamocs’ this Thursday. A fun type sports day for staff and pupils only. Children will need to … Read more

Pwysig – Dyddiadau Important – Dates

Annwyl rieni Dwi’n ail-yrru’r e-bost yma gyda threfniadau diwedd tymor. Plîs nodwch fod croeso i rieni a ffrindiau ymuno a ni ar gae’r ysgol ar gyfer sioe ffarwelio Mrs Perrin a Magi (Mae gan blant Pentrecelyn dalent). Dear parents I am re-sending this e-mail with end of term arrangements. Please note that we welcome parents and friends … Read more

Cyfarfod Cylch heno – Cylch meeting tonight

​ Dyma fanylion y cyfarfod zoom heno, croeso i chi anfon y manylion at unrhyw un arall sydd efo diddordeb ymuno. Here are the details of tonight’s zoom meeting, you’re very welcome to forward them on to anyone else who may be interested in joining. Helen Jones is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: … Read more

Pwysig – Dyddiadau Important – Dates

​ Er gwybodaeth –  Wedi pwyso a mesur ac asesu’r sefyllfa bresennol yn anffodus ni fydd ymweliad addysgol na noson mabolgampau/barbeciw cymdeithasol eleni.  Yn hytrach na hyn, byddwn yn trefnu diwrnod o weithgareddau hwyliog ‘Mabolgiamocs’ a phicnic i’r disgyblion ar gae’r ysgol. Hefyd, bydd sioe ‘Mae gan blant Pentrecelyn dalent’ – mwy o fanylion i ddilyn. … Read more

Cylch Meithrin/Gofal – Nursery/Care Cylch

Annwyl rieni​ Yn dilyn cyfarfod buddiol gyda Mudiad Meithrin heddiw, hoffwn eich hysbysu bod cyfarfod arall ar b’nawn Mawrth, Mehefin 15fed am 1:30 yma yn yr ysgol. Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a phrofiad i helpu Ysgol Pentrecelyn sefydlu Cylch Gofal/Meithrin ar gyfer plant y blynyddoedd cynnar.  (Gofynnir i Sarah Wynne rannu’r neges yma … Read more

Gwybodaeth – Information

Annwyl Rieni Gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r hanner tymor.  Mae’n braf gweld yr haul yn tywynnu o’r diwedd, cofiwch sicrhau bod gan eich plentyn potel ddŵr, het neu gap gyda nhw ac wedi rhoi eli haul arno cyn dod i’r ysgol yn y bore. ​​Llongyfarchiadau mawr i Magi ar ei llwyddiant yn Eisteddfod T.  Braf oedd gweld enw Ysgol … Read more

Gwybodaeth/Information

Sgwrs gyda’r athrawon Gobeithio bod pawb wedi cael sgwrs gyda’r athrawon bellach, os nad ydych wnewch chi e-bostio’r ysgol i drefnu amser cyfleus. ​Chat with the Teachers I hope that you have all had an opportunity to discuss your child with the teachers.  If you have not and would like a meeting please email the school to … Read more