Pêl-droed – Football

Bydd ymarfer Pêl-droed gydag Osian Gruffydd eto ‘fory – 4 tan 5 – Diolch Osian Football training with Osian Gruffydd again tomorrow – 4 till 5

Newyddion Gwych / Fantastic News

Prynhawn Da, Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n dda ac wedi dad-flino o’r holl addurno! Ma’i wedi bod yn bleser pur dros yr wythnos ddiwethaf i drafeilio o gwmpas gyda’r beirniaid yn gweld pob Ysgol wedi ei haddurno’n goch, gwyn, a gwyrdd a thu hwnt! Dylai pob disgybl, athro, ac athrawes fod yn hynod … Read more

Gwahoddiad/Invitation: Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

​Er gwybodaeth / Information​ Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 From: Lois Wynne <[email protected]&gt; Sent: 09 May 2022 16:45 To: Ysgol Pentrecelyn Subject: Gwahoddiad/Invitation: Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022   Ysgol Pentrecelyn Pentrecelyn Ruthun Sir Ddinbych LL15 2HG Mai/May 2022 *Bilingual message, see below for English Annwyl Bennaeth, Eisteddfod yr Urdd … Read more

Gwybodaeth – Information

​​​ Annwyl rieni Wel am wythnosau prysur rydan ni wedi cael yma yn ddiweddar. Rwy’n gobeithio eich bod chi gyd yn edrych ar ein cyfrif Trydar a Facebook yn rheolaidd er mwyn gweld y profiadau amrywiol. Diolch i’r CRhFfA a phwyllgor Cylch Meithrin am eich cefnogaeth yn y sioe Tir Glas. Bydd yr wythnosau nesaf … Read more

Grassland – Digwyddiad Tir Glas

Cofiwch – Byddwn yn ymweld a’r sioe pnawn ‘fory rhwng 1 a 3 – Gwisg Ysgol ac esgidiau glaw/addas ogydd. Remember – We will be visiting the show tomorrow between 1 and 3 – School uniform and wellies/appropriate shoes please.

Er sylw Cyfnod Sylfaen/Bl3 – FAO Foundation Phase/Yr 3

Annwyl rieni, Ar fore Gwener, Mai 13eg. Bydd dosbarth Cyfnod Sylfaen ac Bl 3 yn ymweld â chaffi Llanbenwch. Hyn yn dilyn ein gwersi dilyniadol ar werth arian. Gofynnwn yn garedig i’r plant ddod a £2.00 yr un gyda hwy bore Gwener, er mwyn talu am gacen a diod fach eu hunain. Teimlaf bydd ymweliad … Read more

Gwybodaeth – Information

Cynnal a chadw – Rhwydwaith/Wi-Fi Mae Sir Ddinbych bron a gorffen uwchraddio’r Rhwydwaith yma yn yr ysgol. Ymddiheuriadau os nad ydynt wedi ymateb i unrhyw e-bost yn ystod y gwaith yma. Bydd hyn yn rhoi’r ysgol ar y droed flaen rŵan wrth ddatblygu sgiliau digidol.  Network and server updates/work Denbighshire ICT have almost completed the work … Read more

Gwybodaeth/information

Nofio/Swimming Fel rhan o’n ‘Gwener Gwych’ byddwn yn mynd i nofio bob yn ail ddydd Gwener o ddydd Gwener yma, Mai 6ed (sef Dobarth Derbyn i flwyddyn 6). £2 ar Parentpay ogydd As part of our ‘Fantastic Fridays’ we will be going Swimming every other Friday afternoon from this Friday, May 6th (Reception – Year 6 pupils).  *Foundation phase … Read more