Dosbarth Eithin Class

Gweithgareddau Cwpan y Byd – dydd Iau – Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy gêm pêl-droed (dan-do) Pandas Pentrecelyn v Pengwiniaid Pentrecelyn cystadleuaeth ‘cic’ o’r smotyn sialens cadw’r bêl yn yr awyr  gweithgareddau athletau pecyn bwyd gan Anti Eirian Sgiliau Pêl gyda Llio (Urdd) fel arfer ‘fory. (Mercher) World Cup Activities – Thursday – Deeside College Football game indoors –  … Read more

Sioeau Nadolig / Christmas Shows

Annwyl rieni Nodyn sydyn i atgoffa chi o drefniadau ein sioeau Nadolig yng ngholeg Llysfasi. Dyma oedd uchafbwynt y flwyddyn cyn Cofid. Mae croeso cynnes i bawb fynychu’r sioe pnawn a/neu nos h.y. rhieni, neiniau, teidiau a ffrindiau’r ysgol. Does dim angen archebu tocynnau, byddwn yn gofyn am gyfraniad wrth y drws.  Bydd y CRhFfaA wedi trefnu … Read more

Dyddiadau / Dates

​DYDDIADAU/DATES 1/12/22 Gweithgareddau pêl-droed a hwyl Cwpan y Byd (Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy) – Dosbarth Eithin  World Cup fun and football activities (Deeside College) – Eithin Class 8/12/22 Ffair Nadolig (5yh-7yh) Christmas Fair (5pm-7pm) 9/12/22 Diwrnod gwisgo Siwmperi Nadolig (Elusen Achub y Plant) Christmas Jumper day (Save the Children charity) Sioe Nadolig ‘Santa ar Streic’ Christmas show 14/12/22 Sioe … Read more

Dydd Gwener – Pêl-droed (CYMRU) Friday – Football (WALES)

Gwisgo Coch, Gwyrdd neu Gwyn i gefnogi Cymru Dydd Gwener 25/11/12 Caiff y disgyblion ddewis os ydynt eisiau gwylio gêm Cymru v Iran Dydd Gwener yma. Fe fydd gweithgareddau eraill ar gael ar gyfer y disgyblion sydd ddim eisiau gwylio’r gêm. Wear Red, White or Green to support Wales on Friday 25/11/22 The pupils can choose if … Read more

Cystadleuaeth Cwpan y Byd / World Cup Competition

Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 From: Meira Jones Sent: 17 November 2022 14:02 Subject: Cystadleuaeth Cwpan y Byd / World Cup Competition   Fedrwch chi hyrwyddo’r gystadleuaeth yma yn y llyfrgell gyda’ch teuluoedd o.g.y.dd Please promote this competition at the library with your families Cofion / Regards Meira Meira Jones Rheolwr … Read more

Gwybodaeth / Information

ADDYSG GORFFOROL Dosbarth Eithin Bydd plant Dosbarth Eithin angen dod i’r ysgol wedi gwisgo mewn dillad addysg gorfforol ar ddydd Mercher bellach o rwan tan y Nadolig. Eithin Class PHYSICAL EDUCATION  Pupils in dosbarth Eithin will need to come to school in their PE kit on a Wednesday from now until Christmas. COGURDD Llongyfarchiadau i Nansi a … Read more

Gwybodaeth / Information

Bob Jones, Tan y Bryn. Hoffem ddiolch i Liz am drefnu bod casgliad coffa Bob yn cael i’w rannu’n gyfartal rhwng Ysbyty Cymunedol Rhuthun ac Ysgol Pentrecelyn. Rydym wedi derbyn rhodd o £535, mi fyddwn yn defnyddio y rhodd yma i brynu offer Gwaith Coed. Roedd Bob yn saer dawnus ac yn mwynhau ei waith creadigol yn fawr, felly teimlwn fod hwn … Read more

Gwybodaeth / Information

​Cog Urdd  Byddwn yn cynnal y gystadleuaeth yma yn yr ysgol ar Ddydd Mercher, Tachwedd 9fed. (Bl 4 i 6 yn unig) We will be holding the competition here at school on Wednesday, November 9th. (Yrs 4 to 6 only) Noson Agored 10 Tachwedd 2022 Gweler y poster atodol – cyfle i rieni a darpar … Read more