Tymor Newydd – New Term

Annwyl rieni Braf oedd croesawu pawb yn ôl yn dilyn gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn cyffrous arall. Mi fydd yna fwy o wybodaeth i ddilyn ynglyn a threfniadau nofio, athletau yng Nglannau Dyfrdwy ac eisteddfodau y tymor hwn. Yn y cyfamser, hoffwn eich hysbysu o ddyddiadau nosweithiau rieni. Cynhelir nosweithiau rieni ar … Read more

Parti Nadolig – Christmas Party

Annwyl rieni Bydd Parti Nadolig Ysgol Pentrecelyn ar b’nawn Gwener, Rhagfyr 20fed. Croeso i’r plant wisgo dillad parti ar y diwrnod yma. Croeso hefyd i blant Meithrin ymuno a ni am 1:30. Diolch o galon am eich cefnogaeth i’n Ras Ceirw a diwrnod siwmperi Nadolig yn ddiweddar. Mae’n cael ei werthfawrogi, yn enwedig ar adeg mor … Read more

Nadolig – Christmas

Cofiwch am ein cinio Nadolig ‘yfory. Plant Meithrin i fynd adref am 12:45 ogydd. Gwisgoedd Sioe Nadolig – Bydd angen pob gwisg yma ar ddydd Llun, Rhagfyr 16eg. Mi fyddwn yn tynnu lluniau ar gyfer rhaglen y sioe. Remember Christmas dinner tomorrow. Meithrin pupils to be picked up at 12:45 please. Christmas show clothes – Could … Read more

Llythyr 9/12/19 Letter

Annwyl Rieni Ffair Nadolig – Diolch i bawb wnaeth ddod i gefnogi’r Ffair nos Wener.  Roedd hi’n noson lwyddiannus, gartrefol a braf gweld pawb yn mwynhau.  Diolch i’r GRhA am eu gwaith caled yn trefnu a llwyddwyd i godi dros £800.  Ffair Nadolig Llysfasi – Diolch i bawb ddaeth i wrando ar y plant yn … Read more