Mabolgiamocs (School Sports)

Cynhelir Mabolgiamocs eleni ar ddydd Gwener y 12fed o Orffennaf am 1:15.  Mae croeso i chi ymuno â ni ar gae’r ysgol i fwynhau ychydig o hwyl, gemau a gobeithio ychydig o heulwen.

 

Bydd slip yn mynd adref gyda’r disgyblion prynhawn ma yn eu hatgoffa o ba dŷ y maent yn ei gynrychioli a pha liw i’w wisgo, peidiwch a mynd i unrhyw gost os nad oes gennych grys-t yn y lliw hwnnw. Mae croeso i’r disgyblion ddod â masgot neu debyg yn lliw eu tŷ os yw’n well ganddynt.

 

Fel yn y blynyddoedd blaenorol mae croeso cynnes i blant a theuluoedd y Cylch Meithrin ymuno am brynhawn o hwyl. 

 

Rydym hefyd yn disgwyl ymweliad gan fan Hufen Iâ Harry yn ystod y prynhawn.  Diolch i’r Gymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon am gytuno i dalu cost hufen ia i’r plant.

This years Mabolgiamocs (School Sports) will be held on Friday the 12th July at 1:15.  You are welcome to join us on the school field to enjoy some fun, games and hopefully some sunshine.

A slip will be going home with the pupils this afternoon reminding them of which house they are representing and which colour to wear, please don’t go to any expense if you do not have a t-shirt in that colour, pupils are welcome to bring a mascot or similar in their house colour if they prefer.

As in previous years they is a warm welcome for the Cylch Meithrin children and families to join us on the afternoon of fun.  

We are also expecting a visit from Harry’s Ice Cream van during the afternoon.  Thank you to the PTA for agreeing to cover the cost of Ice-creams for the children.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288