Lincs Defnyddiol / Useful Links

Adran Addysg, Cyngor Sir Ddinbych

Diwrnod Diogelwch ar y We 2017

School Beat (gwefan efo gwybodaeth a chyngor ar themâu amrywiol i rieni)

Dysgu Cymru (gwybodaeth am y cwricwlwm, asesu, profion cenedlaethol a.y.b.)

Childline (gwybodaeth i rieni a disgyblion)

Addysg Gymraeg a Dwyieithrwydd (cyfres o fideos ar YouTube sy’n ateb nifer o gwestiynau a phryderon sydd gan rai rhieni wrth geisio penderfynu a ydynt yn mynd i anfon eu plant i ysgol gyfrwng Gymraeg).


Education Department, Denbighshire County Council

Safer Internet Day 2017

School Beat (website with information and advice for parents)

Learning Wales (information on the curriculum, assessments, national tests etc)

Childline (information for parents and pupils)

Welsh Education and Bilingualism (a series of videos on YouTube that answer many questions and concerns some parents may have whilst trying to decide whether to opt for Welsh education for their children).