Gwybodaeth – Information

Te prynhawn / Addysg Gorfforol

Gan y bydd y plant i gyd yn diddanu ein gwesteion brynhawn Mercher bydd ein sesiynau gyda Llio ar brynhawn dydd Gwener yr wythnos hon.
Cyfarfod pwyllgor CRhFfaA 150 – 3/7/24 am 5:30yp
Yn dilyn cyfarfod y llywodraethwyr ddydd Iau awgrymwyd fy mod yn ailadrodd fy niolch i bawb ac yn gofyn i’r pwyllgor benderfynu sut i rannu’r arian a godwyd (Parkinsons, Cylch Meithrin, Ysgol/CRhFfaA).
Byddai’n wych pe gallech fynychu ar ddydd Mercher Gorffennaf 3ydd am 5:30yp

Afternoon tea / PE

As all the children will be entertaining our guests on Wednesday afternoon our PE sessions with Llio will be on Friday afternoon this week.

PTFA 150 committee meeting –  3/7/24 at 5:30pm

Following the governors meeting on Thursday it was suggested that I reiterate my thanks to all and ask the committee to decide on the how we should split the money raised (Parkinsons, Cylch Meithrin, School/PTFA).

It would be great if you could attend on Wednesday July 3rd at 5:30pm

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288