Trosglwyddo-Transition

Cofiwch am ein diwrnod trosglwyddo ‘fory. Dymuniadau gorau i bawb. Bydd plant meithrin presennol sydd yn trosglwyddo i derbyn yn cael cinio am ddim. Please remember about transition day tomorrow. All the best to our fantastic children. Our present meithrin children transferring to derbyn will receive a free dinner. Diolch Andrew Evans

Talacre

Annwyl Rieni Nodyn i’ch atgoffa am y trip i Dalacre yfory i’r ysgol i gyd (ar wahân i’r Meithrin).  Nid oes gofyn i’r plant wisgo gwisg ysgol, ond mae’n rhaid iddynt wisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y traeth.  Byddant angen gwisgo het/cap haul a rhoi eli haul cyn dod i’r ysgol yn y bore a … Read more

Blog CABINET

Ailgylchu, Ailgylchu, Ailgylchu Dydd Mercher cafodd y Cabinet gyfarfod am Ailgylchu yn yr ysgol. Trafodwyd ailgylchu yn fwy effeithiol yn yr ysgol ac yn y clwb ar ôl ysgol sef Clwb Celyn. Rydym eisiau i’r plant arwain hyn. Felly, rydym wedi penderfynu cael biniau ailgylchu bach o fewn yr ysgol.  Dyma y cam cyntaf cyn i ni … Read more

Bl 6 – Y Cam Nesa – Yr 6

Annwyl rieni Bl 6 Nodyn byr i’ch atgoffa bydd Bl 6 yn mynychu Gwasanaeth yn Eglwys Sant Pedr p’nawn ‘fory. Byddwn yn cael eu cludo gan Mrs Wilson-Jones. Dear parents Yr 6 A note to remind you that Yr 6 will be attending a Servive for all leavers at St Peters Church tomorrow afternoon. They … Read more

athletau – athletics

Annwyl rieni Bydd y plant yn ymarfer sgiliau athletau ar gae/trac yr ysgol dros y dyddiau nesaf. Cofiwch bod nofio wedi gorffen erbyn hyn. Allwch chi sicrhau bod dillad addysg gorfforol a threinars addas gan eich plentyn yn yr ysgol ogydd. Hefyd, gyda’r tywydd yn gwella, cofiwch am eli haul, cap a photel ddwr plîs. … Read more

Clwb Brecwast/Clwb Celyn

Cofiwch am ein Clwb Brecwast yma yn Ysgol Pentrecelyn o 7:50 ymlaen. Côst £1 y dydd. Dim angen bwcio. Please remember about our Breakfast club here at Ysgol Pentrecelyn from 7:50 onwards. £1 a day. No need to book. Hefyd, Clwb Celyn ar ôl ysgol. Cysylltwch gyda’r ysgol am fwy o fanylion. Also, Clwb Celyn … Read more