Llythyr 9/12/19 Letter

Annwyl Rieni Ffair Nadolig – Diolch i bawb wnaeth ddod i gefnogi’r Ffair nos Wener.  Roedd hi’n noson lwyddiannus, gartrefol a braf gweld pawb yn mwynhau.  Diolch i’r GRhA am eu gwaith caled yn trefnu a llwyddwyd i godi dros £800.  Ffair Nadolig Llysfasi – Diolch i bawb ddaeth i wrando ar y plant yn … Read more

Ffair Nadolig Llysfasi Christmas Fair

Dim ond cadarnhau – Mi fydden ni gyd yn mynd draw i ganu a mwynhau yn Ffair Nadolig Llysfasi ‘fory. Just to confirm – We will all be going along to sing and enjoy the Llysfasi Christmas Fair tomorrow. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Llythyr 2/12/19 Letter

Annwyl rieni Panto Arwyr – Cawsom brynhawn i’w gofio dydd Gwener. Hefyd, stori yn agos iawn at ein calon yma. Diolch eto i’r GRhFfA am gyfrannu.  Ymddiheuriadau bod taliad £5 CA2 ddim wedi ymddangos ar Parentpay, mae wedi’i ychwanegu erbyn hyn.  Bydd plant Meithrin yn mynd i weld sioe Cyw gyda chriw Ti a Fi … Read more

Meithrin Medi 2020 – Nursery September 2020

Annwyl Rieni Plant i ddechrau’r Dosbarth Meithrin Medi 2020 – Os oes gennych blentyn gafodd ei eni rhwng 1/9/2016-31/8/2017 mae gofyn i chi wneud cais am le mewn Dosbarth Meithrin erbyn dydd Gwener, Chwefror 21, 2020.  Gallwch naill ai: –          wneud cais arlein ar wefan Cyngor Sir Ddinbych – https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx –          cwblhau’r ffurflen sydd wedi’i hatodi i’r ebost … Read more

PANTO

Cofiwch – Panto ‘fory. Cinio cynnar a gwisg ysgol plîs. Remember – Panto tomorrow. Early lunch and school uniform please. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Bag2School

Rydym wedi derbyn £111.60 gan Bag2School. Diolch i bawb. We have received £111.60 from Bag2School. Many thanks to everyone.  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Pwysig – diwrnod thema 60au – 60s theme day

Cofiwch am ein diwrnod thema 60au ar gyfer plant CA2 ‘fory (Bl 3 i 6). Dim ond y plant yma sydd angen gwisgo os y dymunir. Mi fydd pob plentyn yn rhan o’r cinio arbennig a sioe Roald Dahl. Remember our 60s theme day for KS2 pupils tomorrow (Yrs 3 – 6). Only these pupils need … Read more

Ffair Nadolig Christmas Fair

Edrychwn ymlaen – We look forward Diolch i bawb Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Poster-Ffair-Nadolig-Pentrecelyn.pdf

‘Arwyr’ Theatr y Stiwt 29.11.19

Annwyl Rieni Bag2School – Diolch i’r rhai sydd wedi dod â bagiau o ddillad i’r ysgol yn barod.  Bydd y casgliad bore fory, felly, os oes gennych fwy o fagiau, cofiwch ddod â nhw i’r ysgol yn y bore.  Diolch. Panto Stiwt – Nodyn i’ch atgoffa fod y plant i gyd (ar wahân i’r Meithrin) yn mynd i Theatr y Stiwt, … Read more