Ysgol Iach / Healthy School

Dyma linc i Bolisi Bwyd a Ffitrwydd yr ysgol – Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Bocs Bwyd Iach – Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach

Cadwch y bocs bwyd yn oer – er mwyn osgoi gwenwyn bwyd
Er gwybodaeth, nid ydym yn gallu storio bocsys bwyd mewn oergell.  Dylai bocs bwyd gael ei gadw’n oer – yn ddelfrydol defnyddiwch focs bwyd wedi’i inswleiddio gyda phaciau rhew neu garton o sudd wedi’i rewi er mwyn ei gadw’n oer.  Os bydd brechadanau’n cael eu paratoi y noson gynt, storiwch nhw yn yr oergell dros nos.

Cino Ysgol
Dyma fwydlen Cinio Ysgol Sir Ddinbych

http://www.denbighshireschoolmeals.co.uk/bwydlenni-cynradd/

Cinio Ysgol Am Ddim
Gwybodaeth am ginio ysgol am ddim a ffurflen cais

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/grantiau-ac-ariannu/cinio-ysgol-am-ddim.aspx

Dŵr
Mae gennym oerydd dŵr.  Mae croeso i ddisgyblion yfed dŵr ar hyd y diwrnod Ysgol.

Gofynnir i ddisgyblion fynd â’u poteli dŵr adre bob nos neu o leiaf bob wythnos i’w golchi.


Here is a link to the school’s Food and Fitness Policy –

Healthy Lunch Box – Easy ways to make lunchboxes healthier

Keep it cool – avoid food poisoning
For information, we are unable to store lunch boxes in a fridge.  Lunchboxes should be kept cool – ideally use an insulated lunch box with ice packs or a frozen carton of juice to keep it cool.  If sandwiches are prepared the night before, always store them in a fridge over night.

School Meals
Here is the Denbighsire School Meals menu

http://www.denbighshireschoolmeals.co.uk/primary-menus/

Free School Meals
Free school meals information and application form.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/grants-and-funding/free-school-meals.aspx

Water
We have a water cooler.  Pupils are welcome to drink water throughout the school day.  We ask pupils to take their bottles home every day or at least weekly to be washed.