Dysgu Adref dros y Pasg- Dosbarth Eithin Easter Home Learning – Eithin Class

J2Homework (Bl 4, 5 a 6) (Yr 4, 5 and 6) Gweler log dysgu, taflen syniadau log dysgu a gweithgareddau creu stori. ​Please see the learning log, ideas sheet and story writing activities. Maths Factor Cofiwch mae’r ysgol wedi archebu trwydded i Maths Factor ar gyfer holl ddisgyblion ddefnyddio yn yr ysgol ac yn eich cartrefi.  Os ydych angen manylion mewngofnodi cysylltwch â’r … Read more

Gwybodaeth diwedd Tymor / End of Term Information

Annwyl rieni, Dear parents A dyma ni wedi cyrraedd diwedd y tymor, a sôn am dymor prysur! We have reached the end of a very busy term! Hoffwn ddiolch i bawb am eich cefnogaeth i ni fel ysgol yn ystod y tymor. Gobeithio cewch chi amser i ymlacio efo’ch teuluoedd dros Ŵyl y Pasg. Dyma ychydig … Read more

ParentPay

Gofynnwn yn garedig i bawb wirio ParentPay a chlirio unrhyw daliadau sy’n ddyledus cyn dydd Gwener a diwedd y flwyddyn ariannol.​​ Please can you all visit ParentPay and clear any outstanding payments before Friday and the financial year end. Diolch / Thank you Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Gwybodaeth / Information

​​Gweler llythyr gan Gwasanaeth Prydau Ysgol Sir Ddinbych. Please see attached letter from Denbighshire School Meals.   Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Primary-School-Increase-April-2023_cy.docx Primary-School-Increase-April-2023.docx

Gwybodaeth – Information

Byddwn yn gorffen y tymor prysur a llwyddiannus yma gydag ein Ras Wy traddodiadol ar fuarth yr ysgol.  Gofynnwn i ddisgyblion ddod ac wy wedi ei addurno a’i ferwi yn galed i’r ysgol dydd Gwener 31ain o Fawrth.  I’r rhai sydd heb fod yn rhan o’r ras o’r blaen gweler y fidio o us o rasys … Read more

Parti Canu

I sylw’r parti canu  Eisteddfod Rhanbarth Cynradd – Capel Mawr, Dinbych, Ddydd Sadwrn, Mawrth y 25ain. Cyfarfod 3yp yn y Festri. Bydd corau/partion yn ymgynnull yn y Festri sydd lawr i’r chwith cyn y brif drysau tra bydd unawdwyr/deuawdwyr/ensemble yn cael eu galw fyny o’r gynulleidfa. Ni fydd Rhagbrofion yn cael eu cynnal yn yr Eisteddfod. Bydd pob … Read more

PWYSIG Rhaglen Newydd Eisteddfod Ddawns

From: Ioan Rees <[email protected]&gt; Sent: 21 March 2023 10:43 To: Dinbych Subject: Rhaglen Eisteddfod Ddawns   Bore da, Ar ol llawer o bwyso a mesur, mae Rhaglen yr Eisteddfod Ddawns nawr wedi cael ei adolygu a’i newid. Mae’r rhaglen newydd wedi cael ei atodi yn yr ebost hon. Ni fydd modd newid yr amserlen mewn … Read more

Gwybodaeth / Information

Llongyfarchiadau i Catrin ar ei pherfformiad gwych yn Eisteddfod Offerynnol yr Urdd nos Fercher.   Congratulations to Catrin for her performance in the instrumental Eisteddfod on Wednesday evening. Dawnsio Disgo – Dymuniadau gorau i grŵp Pentrecelyn (Ela, Nansi, Gwenllian. Efa a Catrin) ac Ela ar nos Fercher 22ain Mawrth. Diolch i Elen Wynne am ei hyfforddi, holwch Elen … Read more