Gwener ‘Gwych’/ Fantastic Friday!!

Annwyl rieni, Yfory byddwn yn cynnal gweithgareddau hwyliog fel rhan o’n Gwener ‘Gwych’  olaf y flwyddyn. Gofynnwn i’r plant wisgo dillad ysgol i ddod i’r ysgol, ond hefyd i ddod a hen ddillad sbâr gyda hwy, rhag iddynt faeddu yn ystod y gweithgaredd ‘Tie dye’. Cofiwch am ein hagoriad swyddogol Cwt Celyn, a chyfle i ffarwelio a blwyddyn … Read more

Ffurflen Brechiad Ffliw – Flu Vaccination Form

​ Annwyl Rieni / ​Dear Parents Rydym wedi rhannu ffurflen brechiad ffliw i blant Meithrin i Flwyddyn 5.  Bydd plant Bl 6 yn cael y ffurflen o’u hysgol uwchradd. Gofynnwn i bawb gwblhau’r ffurflen, hyd yn oed os nad ydych am i’ch plentyn dderbyn y brechiad.  Rhaid eu dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Gwener nesaf, Gorffennaf 15 … Read more

Gwybodaeth – Information

Wrth i’r flwyddyn addysgol ddirwyn i ben, hoffwn gymryd y cyfle i adfyfyrio ar y flwyddyn arall heriol sydd wedi bod. Blwyddyn lwyddiannus iawn mewn llawer o ffyrdd, ond hefyd blwyddyn sydd wedi cael ei effeithio gydag absenoldebau Cofid eto – yn enwedig cyfnod y Nadolig. Fel staff ysgol a chylch Meithrin rydym wedi taflu … Read more

Mabolgiamocs

Cofiwch am ein Mabolgiamocs diwrnod hwyl ‘fory. Byddwn yn cael picnic amser cinio diolch i Anti Eirian. Bydd sypreis arall iddynt amser cinio efallai! Croeso i chi ymuno a ni o 1:30 ar y cae. Os bosib dewch a chadair eich hun. Remember our Mabolgiamocs fun day tomorrow. They will have a picnic at lunch … Read more

Blwyddyn 5 a 6 – Year 5 and 6

Er gwybodaeth – Yn dilyn ein sesiynau llwyddiannus gyda Spectrwm Cymru yn ddiweddar bydd Blwyddyn 5 a 6 yn cael sgwrs gyda nyrs ysgol pnawn ‘ma.​ FYI – Following our successful workshops with Spectrum Cymru recently – Year 5 and 6 will have a discussion with the school nurse this afternoon.    Andrew Evans Pennaeth / … Read more

Ymweliad Loggerheads Visit – Dosbarth Llywelyn a Blwyddyn 3

Cofiwch am hyn ‘fory  -gwisg ysgol  -pecyn bwyd  -eli haul, cap a digon o ddŵr Gan nad ydym wedi codi tâl ar gyfer yr ymweliad yma (Diolch i’r GRhFfA) allwch chi sicrhau bod gan eich plentyn arian poced i brynu hufen ia neu eitem fach o’r siop. Remember our visit tomorrow -school uniform  -packed lunch … Read more

Gwybodaeth – Information

CLWB BRECWAST/CLWB CELYN – Dydd Gwener 8fed Gorffennaf/Friday 8th July. Os ydych chi angen clwb brecwast cyn 8:15 a/neu Glwb Celyn ar ôl ysgol dydd Gwener allwch chi e-bostio’r ysgol er mwyn i ni sicrhau staffio (rhai staff yng Nglan-llyn). If you require Breakfast club before 8:15 and/or Clwb Celyn after school on Friday 8th … Read more