Brechaid Ffliw / Flu Immunisation

Bore da/ Good morning,

Bydd y tîm brechu yn erbyn ffliw yn dod i’r ysgol ar y 24/10/23 i imiwneiddio disgyblion Dosbarth Derbyn i fyny at flwyddyn 6. Mae’r ffurflenni yn ddigidol tro ‘ma. Pwyswch y linc a llenwi manylion eich plentyn erbyn 18/10/23 os gwelwch fod yn dda.

 

The Flu immunisation team will be coming to school on the 24/10/23 to immunise children from Reception to year 6. The forms are digital this year. Please follow the google forms and input your child’s name by the 18/10/23.

https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x

Diolch yn fawr/ Thankyou.​

​ 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

Childrens Immunisation Team   Betsi Cadwaladr University Health Board  Kinmel Bay Clinic  57 Foryd Road  Kinmel Bay  LL18 5BB  Telephone – 03000 856818 
 


[email protected]″> 
[email protected]″>

Medi 2023 Helpwch i gadw eich plentyn yn iach y gaeaf hwn – gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei frechlyn ffliw.

Bydd tim imiwneiddio’r yn ymweld a’r ysgol ar Dydd Mawrth 24 Hydref i gynnig brechlyn ffliw drwy chwistell trwn i blant. Mae’r GIG yn argymell bod eich plentyn yn cael brechiad ffliw bob blwyddyn. Dilynwch y ddolen isod i gwblhau’r ffurflen ganiatâd erbyn Dydd Mercher18 Hydref. https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x

Annwyl riant neu warcheidwad, Mae’n bwysig iawn amddiffyn eich plentyn rhag y ffliw er mwyn sicrhau ei fod yn aros mor iach â phosibl, gan fod COVID-19 a’r ffliw yn debygol o fynd ar led y gaeaf hwn. Y brechlyn ffliw gorau i’r rhan fwyaf o blant yw chwistrell trwyn. Dyma’r brechlyn a roddir ar y diwrnod. Rydym wedi cynnwys taflen wybodaeth a ffurflen ganiatâd gyda’r llythyr hwn. Er mwyn helpu i sicrhau bod y brechlyn yn addas ar gyfer eich plentyn, ac nad yw’n colli allan, rhowch amser i ddarllen yr wybodaeth ac yna cwblhau ar-lein cyn y dyddiad brechu arfaethedig. Os ydych eisiau cael rhagor o wybodaeth am frechu rhag y ffliw i blant, cysylltwch â tîm imiwneiddio, neu ewch i  icc.gig.cymru/brechlynffliw neu cliciwch ar yr atodiadau PDF. Cadwch y llythyr hwn gan ei fod yn cynnwys dyddiad y sesiwn brechu a manylion cyswllt. Yn gywir Tîm Imiwneiddio Ar ôl i chi ddychwelyd y ffurflen ganiatâd, cysylltwch â tîm imiwneiddio ar 03000 856818 cyn y sesiwn brechu os.

  • oes unrhyw newidiadau i iechyd eich plentyn, neu
  • os yw ei feddyginiaeth asthma wedi cynyddu, neu
  • os oes steroidau drwy’r geg wedi’u rhoi iddo/iddi ar bresgripsiwn, neu
  • os bydd ei frest yn gwichian.

Noder: Mae nifer bach iawn o blant na ddylent gael y brechlyn ffliw drwy’r trwyn. Gweler y daflen wybodaeth i gael rhagor o fanylion, neu edrychwch ar icc.gig.cymru/brechlynffliw September 2023 Help keep your child well this winter – make sure they have their flu vaccine.

The immunisation team will visit School on Tuesday 24 October to offer children a nasal spray flu vaccine. The NHS recommends that your child has a flu vaccination every year. Please follow the link below to complete the consent form by Wednesday 18 October https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x

Dear parent or guardian, It’s very important to protect your child from flu to make sure they stay as healthy as possible, as both COVID-19 and flu are likely to circulate this winter. The best flu vaccine for most children is a nasal spray. This is the vaccine that will be given on the day.  We have included flu vaccination information and a consent form with this letter.To help make sure the vaccine is suitable for your child, and they don’t miss out, please take time to read the information and then complete online before the planned vaccination date. If you want more information about flu vaccination for children, please contact the immunisation team, or visit  phw.nhs.wales/fluvaccineor click on the PDF attachments. Please keep this letter, as it contains the date of the vaccination session and contact details. Yours faithfully Immunisation Team After you have returned the consent form, please contact the immunisation team on 03000 856818 before the vaccination session if: ·         there are any changes to your child’s health, or ·         their asthma medication is increased, or ·         they are prescribed oral steroids, or ·         they become wheezy. Note: There are a very small number of children who should not have the nasal flu vaccine. Please see the information sheet for more detail, or look at phw.nhs.wales/fluvaccine  ​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon A4_Information-about-flu-vaccination-for-children-in-school_v4.pdf
pdf icon PHW-Flu-Nasal-Spray-CYP-DL-Leaflet-05.23_digital_ew.pdf
pdf icon PHW-Flu-Nasal-Spray-CYP-DL-Leaflet-05.23_digital_we.pdf