Croeso nôl – Welcome back

Rydw i’n falch iawn bod pawb wedi dychwelyd yn ôl erbyn hyn a diolch i chi rieni a ffrindiau am eich cydweithrediad.  Mae plant dosbarth Meithrin a Bl 3 wedi setlo yn arbennig o dda.

I am so glad that everyone is back by now and thank you parents and friends for your co-operation. The Meithrin pupils and Year 3 have settled brilliantly to their new surroundings.

Mi rwyf yn ymwybodol bod rhai o’n plant wedi dechrau gydag annwyd yma yn barod. Cofiwch gysylltu os ydych angen unrhyw gyngor ynglŷn â symptomau cyn dychwelyd eich plentyn i’r ysgol.

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn adolygu unrhyw anghenion meddygol er mwyn amddiffyn ein dysgwyr bregus.

I am aware that some children are starting with a cold already. Please contact us if you require any advice regarding symptoms before bringing your child to school.

We will also be reviewing all medical needs plans during the next few weeks to protect our most vulnerable pupils .

Mi rydan ni yn rhoi ffocws cynnar yma rwan ar ‘ddal i fyny’. Ein prif ffocws yma i gychwyn bydd adfer sgiliau darllen yn CA2 a defnyddio’r iaith Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen.

We are focussing straight away on a recovery curriculum and ‘catching up’. Our main focus to begin with will be reading skills in KS2 and using the Welsh language in Foundation Phase. 

Braf yw gweld plant wedi dychwelyd yn ôl i glwb brecwast wythnos yma. Cofiwch hefyd bod Clwb Celyn yn ail agor ar ddydd Llun 14eg – (3:15 – 5:30)

It was great to see pupils returning to Breakfast club this week. Remember Clwb Celyn will re-open on Monday 14th – (3:15-5:30)

Bydd diweddariad manylach wythnos nesaf ynglyn ag ambell newid staff a datblygiadau o fewn yr ysgol.

I will update you in more detail next week regarding some staffing changes and developments within the school.

Diolch am y tro

Many thanks

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288