Dosbarth Eithin – Lerpwl – Liverpool – Eithin Class

Fel y gwyddoch mae plant dosbarth Eithin wedi bod yn brysur yn trefnu eu trip i Lerpwl ar ddydd Mawrth 23ain Mai 2023.  Byddwn yn gadael yr ysgol am 9 yb ac yn dychwelyd cyn y tacsis am 3.15yh.
Gofynnwn yn garedig am £10 y pen ar Parent Pay tuag at gostau’r trip a hoffwn ddiolch yn fawr i’r CRhA am ariannu gweddill cost yr ymweliad.   Bydd ffurflen ganiatâd yn dod adref gydag eich plentyn dydd Llun o’r Ysgol i’w ddychwelyd erbyn dydd Gwener Mai 19eg ogydd.​

Mi fydd Anti Eirian yn paratoi cinio i ni ac mae croeso i’r plant ddod a photel o ddwr a dim mwy na £5 os ydynt eisiau prynu rhywbeth yn siop yr Amgueddfa.

Diolch yn fawr

As you know the children in Eithin class have been busy organising their trip to Liverpool on Tuesday 23rd May 2023. We will leave school at 9am and return before the taxis at 3.15pm.

We kindly ask for £10 per person on Parent Pay towards the cost of the trip and I would like to thank the PTA for funding the rest of the cost of the visit.  The Parent consent form will be coming home with the children on Monday and we ask kindly for this to be returned by Friday 19th May

Anti Eirian will prepare lunch for us and the children are welcome to bring a bottle of water and no more than £5 if they want to buy something in the Museum shop.

Thank you very much.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288