Dyddiadau a Gwybodaeth / Dates and Information

ATGOFFA – angen ymateb i ddangos diddordeb mewn gwersi cerdd os gwelwch yn dda – allwch chi wneud hyn erbyn dydd Gwener yma gan fyddwn yn cadarnhau’r niferoedd gyda DMC dydd Gwener.

REMINDER – to those who have not yet confirmed an interest in peripatetic Music Lessons, can you please do so by Friday as we will be confirming numbers with DMC then.

Cinio am ddim – bellach mae ParentPay yn dangos cinio am ddim i ddisgyblion Blwyddyn Derbyn i Flwyddyn 4, mae’r Sir wedi ymrwymo bydd Blwyddyn 5 a 6 yn ymddangos yn fuan.

ParentPay is now recognising the free school meals for pupils, Reception to Year 4, we are advised by County that years 5 and 6 will follow shortly.

Mae ‘taflen thema’ atodedig yn dod adref i bob teulu heno.  Gofynnwn yn garedig i chi drafod a’i ddychwelyd gyda’ch mewnbwn i’r ysgol erbyn dydd Llun 25ain Medi.

The attached ‘theme sheet’ is being sent home with pupils today.  We ask kindly that you discuss as a family and return your input to school by Monday the 25th September.

Byddwn yn cynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Bethel Pentrecelyn, Dydd Mercher 25ain o Hydref am 1:30.

We will be holding our Harvest Thanksgiving Service at Capel Bethel Pentrecelyn on Wednesday 25th October at 1:30

Cofiwch bore Coffi Macmillan a bore agored Cylch Meithrin a Ti a Fi (croeso i bawb) – Medi 29ain  (9:45yb – 11yb)  
Remember M​acmillan Coffee Morning and Cylch Meithrin/Ti a Fi open morning (all welcome) – September 29 (9:45 – 11) 

Newid dyddiad / Date change

Mae’r cyfarfod CRhFfA oedd i fod ar y 5/10 wedi newid oherwydd noson agored Bl6 ym Mrynhyfryd. 
Felly, bydd y cyfarfod ar 12/10 am 5:30 – cyfarfod pwysig i bawb er mwyn cychwyn trefnu trefniadau dathlu Pen-blwydd yr Ysgol yn 150 ym mis Mai 2024. 

The PTFA meeting arranged for 5/10 has been changed due to an open evening in Brynhyfryd on the same night. The meeting will now be at 5:30pm on Thursday, October 12th, to arrange activities for the year and most importantly start on arrangements for the schools 150th celebrations in May 2024.

Rags2Riches 18/10/2023

Rydym wedi trefnu casgliad o fagiau ddillad i ddydd Mercher 18fed o Hydref.  Gofynnwn i fagiau cael ei gadael yng Nghwt Celyn o ddydd Sul yr wythnos hon.

​We have arranged a collection of clothes bags for Wednesday the 18th of October.  We ask that bags to left in Cwt Celyn from Sunday of that week.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288pdf icon Rags2Riches.pdf