Dyddiadau – Dates

Annwyl rieni/Dear parents

Gweler ambell ddyddiad i’ch dyddiadur isod – Please find some dates for your diaries below.

Cyfarfodydd anghenion dysgu ychwanegol i rieni– Ebrill 8fed a 10fed (gwahoddiad)

Additional learning needs review and support meeting for parents – April 8th and 10th  (invite)

Nosweithiau agored i rieni – Ebrill 30ain a Mai 1af

Open evening for Parents – April 30th and May 1st

Diwrnod dathlu Cymreictod – Mai 23ain    (Ymweliad gan Gwion Lewis) – mwy o fanylion i ddilyn

Welsh Celebration day – May 23rd  (Gwion Lewis will be visiting Ysgol Pentrecelyn) – more details to follow

Diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288