Ffair gwaith Cwricwlwm i Gymru Work Fair (Dosbarth Eithin Class)

Cofiwch alw draw i neuadd yr ysgol rhwng 2 a 4:30 heddiw

Dewch am dro o amgylch y neuadd i gyfarfod plant dosbarth Eithin

Os bosib i blant dosbarth Eithin aros yn yr ysgol tan o leiaf 4? Fe wnawn roi byrbryd a diod iddynt
Bydd Coffi Celyn ar werth
Cyfle gwych i unrhyw riant, llywodraethwr neu ffrindiau holi plant a staff am eu gwaith, prosiectau ac ymyraethau

Remember to call by our school hall between 2 and 4:30 today

Come for a walk round to meet Eithin class children

Can Eithin class children stay in school till at least 4? We will give them a snack and a drink

Coffi Celyn will be on sale

A great opportunity for parents, governors and friends to talk to the children and staff about various projects, work and interventions

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288