Fw: Gwybodaeth am yr wythnos ar ôl hanner tymor – Information regarding the week after half-term

Annwyl rieni 

Rydw i’n ail yrru y wybodaeth cyn y gwyliau isod

I am re-sending the information before half-term below

Plant Cyfnod Sylfaen – gwisg ysgol ogydd

Foundation Phase pupils – school uniform please

Cofiwch – Cyfarfod CA2 yfory 1:30 (Teams) 

Remember – KS2 class meeting tomorrow 1:30 (Teams)

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


From: Ysgol Pentrecelyn
Sent: 12 February 2021 13:31
To: [email protected]
Subject: Gwybodaeth am yr wythnos ar ôl hanner tymor – Information regarding the week after half-term
  ​Annwyl rieni Hoffwn rannu ychydig o fanylion am yr wythnos ar ôl hanner tymor. Dyma oll ydw i yn gallu cadarnhau ar hyn o bryd.
Hwb Gofal plant – gweithwyr allweddol Bydd y ddarpariaeth yma yn ail-gychwyn ar ddydd Llun, Chwefror 22ain (8:30-3:30).

Dydd Mercher, Chwefror 24ain
Pob plentyn Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd yn ôl (8:55 -3:00) gan gynnwys unrhyw ddiwrnod estynnol ar gyfer plant Meithrin ar y diwrnodau penodol hynny. 
CA2 Bydd dysgu o bell yn parhau ar ddydd Llun, Chwefror 22ain. Bydd cyfarfodydd dosbarth ar Teams ar bnawn Mawrth fel arfer.
Does dim Clwb Brecwast na Chlwb Celyn ar hyn o bryd. Byddwn yn adolygu hyn ar Fawrth y 5ed. Ond, gall blant gweithwyr allweddol fynychu’r Hwb o 8:30 a throsglwyddo i’r dosbarth am 8:55, ac yr un fath am 3:00.
Diolch am eich cefnogaeth

Dear parents

I thought it would be useful to share as much detail as I can at present regarding the week after half-term. 

Emergency Childcare Hwb – key workers

This will continue as normal from Monday, February 22nd (8:30 – 3:30).

Wednesday, February 24th

All Foundation Phase pupils to return (8:55 – 3:00) including any extended day provision for Nursery on those specific days.

KS2

Distance learning will continue from Monday, February 22nd. Class meetings on Teams will continue as normal on a Tuesday afternoon.

No Breakfast club or Clwb Celyn as yet. This will be reviewed on March 5th.

However, key worker children can access the Hwb from 8:30 and be transferred to class at 8:55, and the same at 3:00.

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288