Gwybodaeth / Information

Dydd Owain Glyndwr – Dydd Gwener Medi 15fed

Fel yr arfer, byddwn yn dathlu diwrnod Owain Glyndŵr yma yn yr Ysgol dydd Gwener.  Os yw’r plant yn dymuno cawn ddod i’r ysgol mewn dillad sydd yn gysylltiedig â Chymru.

Owain Glyndwr Day – Friday 15th September 

As is tradition here, we will be celebrating Owain Glyndŵr day on Friday.  Pupils are welcome to come to school in clothes with a Welsh theme if they wish.

Pecyn Ffrwyth a Llaeth


Fel rhan o ethos yr ysgol i fwyta yn iach mae pob disgybl yn cael darn o ffrwyth fel pecyn yn ddyddiol.  Yn anffodus rydym fel ysgol wedi bod yn rhoi cymhorthdal sylweddol i hyn ers nifer o flynyddoedd ac rydym wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd y bydd y cost yn codi i £1.50 o hyn ymlaen.  Mi fydd y cost yn ymddangos ar ParentPay fel yr arfer.

Mae disgyblion Dosbarth Llywelyn hefyd yn cael llaeth i’w yfed bob bore sydd yn cael ei arianu gan y Cynulliad Cymru a Cyngor Sir Ddinbych.  Mae disgyblion Dosbarth Eithin wedi gofyn erbyn hyn os allwn nhw hefyd gael llymed o laeth gyda’i ffrwyth. Mae llais y disgybl yn bwysig yma yn Ysgol Pentrecelyn ac rydym ni fel staff wedi gwrando a bydd hyn yn cychwyn yn fuan.

Fruit Snack and Milk

As part of the schools healthy eating programme each pupil is provided a fruit snack each morning.  Unfortunately we have now been heavily subsidising this for a number of years and have now taken the difficult decision that the weekly cost for snack will increase to £1.50. This will appear as usual on ParentPay.

The pupils in Dosbarth Llywelyn also have a drink of milk daily, paid for by the Welsh Assembly and Local Government.  The Pupils in dosbarth Eithin have requested that this is also extended to them and as you are aware that the pupils voice is important here at Ysgol Pentrecelyn, we as staff have listened and this will be starting soon.

Addysg Gorfforol

Cofiwch gwersi yfory gyda Llio o’r Urdd.

PE

Remember there are PE lessons tomorrow with Llio yr Urdd 

Gwersi Cerdd

Ydi hi yn bosib i chi adael i ni wybod os ydi eich plentyn yn dymuno cael gwersi cerdd eleni gan Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych ebryn dydd Gwener 15fed Medi os gwelwch yn dda.

Music Lessons
Please can you let us know by Friday 15th September if your child wishes to receive music lessons from Denbighshire Music Co-operative, we will confirm the cost of lessons in due course.

Cymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon

Mi fydd cyfarfod y pwyllgor am 5:30yp nos Iau y 5ed o Hydref yn yr ysgol i drefnu achlysuon y flwyddyn ac yn benodol cychwyn ar drefnu dathliadau yr ysgol yn 150 mis Mai 2024.
Parents Teachers and Friends Association 
There will be a meeting at 5:30pm on Thursday, October 5th, to arrange activities for the year and most importantly start on arrangements for the schools 150th celebrations in May 2024.


​Cofiwch bore Coffi Macmillan a bore agored Cylch Meithrin a Ti a Fi (croeso i bawb) – Medi 29ain  (9:45yb – 11yb)

 

Remember M​acmillan Coffee Morning and Cylch Meithrin/Ti a Fi open morning (all welcome) – September 29 (9:45 – 11) 


Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288