Gwybodaeth – Information

Bore Coffi a Bore agored Cylch Cawsom fore hyfryd ar fore Gwener, diolch i bawb am fynychu ac i’r plant a staff am arwain yn effeithiol. Braf oedd gweld ystafell y Cylch Meithrin yn llawn bwrlwm – diolch Anti Jemma.
Coffee Morning and Cylch open morning

We had a great morning on Friday, many thanks to those who joined us and to the children and staff for leading so well. 

It was great to see the cylch meithrin room so busy – many thanks to Anti Jemma.

Cogurdd (Bl 4,5 a 6) (Yrs 4, 5 and 6)

Cofiwch ymaelodi a’r Urdd fel bod Mrs Wilson-Jones yn gallu cofrestru chi ar gyfer ein rownd ysgol ar Dachwedd 8fed.

Remember to become a member of the Urdd asap so that Mrs Wilson-Jones can register you for our school competition on November 8th.

Ymweliad a Wrecsam – Dosbarth Eithin – Wrexham visit

-Cost £7.50 Parent Pay ogydd please

-dim mwy na £5 arian poced

no more than £5 spending money 

-gwisg ysgol school uniform

-Bydd anti Eirian yn paratoi pecyn bwyd ar gyfer cinio

Anti Eirian will provide a packed lunch

Ymweld â Chae Ras, siop clwb pêl droed Wrecsam, yr amgueddfa a Techniquest 

We will be visiting the Racecourse ground, Wrexham club shop, museum and Techniquest 

Bydd plant dosbarth derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â llyfrgell Rhuthun ar ddydd Mawrth. Bydd Mrs Morris yn rhannu mwy o fanylion erbyn diwedd yr wythnos.

Reception, year 1 and 2 pupils will be visiting Ruthin library on Tuesday.

Mrs Morris will share more information by the end of the week.

Cofiwch ein cyfarfod pwysig ar y cyd fory (Cymdeithas rhieni ffrindiau a’r llywodraethwyr)  am 5:30 trafod cynlluniau – Dathlu pen-blwydd yr ysgol yn 150 ym mis Mai 
Remember our important joint meeting of PTFA and governors tomorrow at 5:30 so that we can discuss plans for our special birthday celebrations of 150 years in May.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288