Gwybodaeth/Information

Gwybodaeth gan Gabinet yr Ysgol (llais y plant)

Diwrnod amgylcheddol – Dydd Iau, Tachwedd 12fed

Byddwn yn tacluso a gwella ein hamgylchedd ysgol. Bydd angen hen ddillad a ‘sgidiau, heb sôn am het a chot gynnes.

 (Dim Gymnasteg i blant CA2 ar y diwrnod yma)

Plant mewn Angen – Dydd Gwener, Tachwedd 13eg

£1 am wisgo unai PJs/onesie, dillad melyn/smotiog neu dillad eich hunain.

Information from the School Cabinet (pupil voice)

Environmental day – Thursday, November 12th

We will be tidying and improving our school environment on Thursday this week. The children will need to wear old clothes and shoes and a hat and coat please. (No gymnastics for KS2 pupils on Thursday)

Children in Need – Friday, November 13th

£1 for wearing a onesie/Pjs, yellow item of clothing or spotty item of clothing or their own clothes.

Cofiwch hefyd am Tempest (lluniau ysgol) Dydd Llun 16eg – bydd gwers gymnasteg Cyfnod Sylfaen ar fore Mercher wythnos nesaf.

Remember Tempest (school photographs) Monday 16th – gymnastics lesson for Foundation Phase will be on Wednesday morning next week.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288