Tymor Newydd – New Term

Annwyl rieni

Braf oedd croesawu pawb yn ôl yn dilyn gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn cyffrous arall.

Mi fydd yna fwy o wybodaeth i ddilyn ynglyn a threfniadau nofio, athletau yng Nglannau Dyfrdwy ac eisteddfodau y tymor hwn.

Yn y cyfamser, hoffwn eich hysbysu o ddyddiadau nosweithiau rieni.

Cynhelir nosweithiau rieni ar Ionawr 21ain a 22ain (3:30 – 6:00) – amserlen i ddilyn.

Cyfle i drafod cynnydd eich plentyn a thargedau ar gyfer y flwyddyn newydd.

Dear parents

It was great to welcome you all back this morning following the Christmas and New Year break. We look forward to another exciting year.

There will be more information soon regarding arrangements for swimming, athletics in Deeside and eisteddfodau this term.

In the meantime, I would like to inform you of the dates for parents evening this month.

Parents evening will be held on January 21st and 22nd (3:30 – 6:00) – timetable to follow.

This will be an opportunity to discuss how your child has progressed in the autumn term and targets for the new year.

Diolch am eich cefnogaeth/Thanks for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288