🌟 CYFLE I ENNILL 4 TOCYN NINJA TAG 🌟 WIN 4 NINJA TAG TICKETS 🌟

Subject: Fw: 🌟 CYFLE I ENNILL 4 TOCYN NINJA TAG 🌟 WIN 4 NINJA TAG TICKETS 🌟  

​🌟 CYFLE I ENNILL 4 TOCYN NINJA TAG 🌟 WIN 4 NINJA TAG TICKETS 🌟  

image003.png

Rydym yn chwilio am blant 11 oed ac iau i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth dylunio poster ar y thema ‘Beth sy’n eich gwneud yn falch o fod yn Gymraeg!’

Fel busnes Cymreig mae’n bwysig i ni yn HSDd ddathlu ein diwylliant Cymreig ac eleni rydym yn gyffrous i weithio gyda phlant lleol i greu crys-t y bydd ein hyfforddwyr ffitrwydd yn ei wisgo i ddangos ein balchder Cymreig.

I fod yn y siawns o ennill 4 tocyn Ninja TAG, y cyfan sydd angen ei wneud yw:

1.     Ar ddarn o bapur A4, dylunio poster o’r hyn sy’n eich gwneud chi’n falch o fod yn Gymraeg!

2.     Rhowch enw’r plentyn, oedran, a gwybodaeth gyswllt ar gyfer caniatâd rhieni/gwarchodwr ar gefn y poster

3.     Anfon y dyluniad i [email protected] cyn hanner nos dydd Sul 10fed Mawrth

🏆 Bydd yr enillydd gyda’r dyluniad gorau yn ENNILL 4 tocyn Ninja TAG + bydd y dyluniad buddugol yn cael ei argraffu ar grysau t hyfforddwyr ffitrwydd ar draws pob un o’r 7 safle hamdden a chlybiau ffitrwydd HSDd ar yr 22ain o Fawrth, pob lwc!


We are looking for children aged 11 and under to enter our poster drawing competition on the theme of ‘What makes you proud to be Welsh’.

As a Welsh business it’s important to us at DLL to celebrate our Welsh culture and this year we’re thrilled to work with local children to create a t-shirt that our fitness instructors will wear to show our Welsh pride.

To be in the chance of winning 4 Ninja TAG tickets, all that’s needed to do is:

1.     On an A4 piece of paper, design a poster of what makes you proud to be Welsh!

2.     Include the child’s name, age, and contact information for parental/guardian consent on the back of the poster

3.     Send the design to before midnight Sunday 10th March

🏆 The winner with the best design will WIN 4 Ninja TAG tickets, PLUS the winning design will be printed on fitness instructors’ t-shirts across ALL 7 of DLL leisure sites and fitness clubs on the 22nd March, good luck!

Diolch yn fawr,

Leah

Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfathrebu a Chyfryngau Cymraeg / Welsh Language PR, Communications & Media Officer
Hamdden Sir Ddinbych Cyf / Denbighshire Leisure Ltd

01824 712705 / 07909686495

[email protected]  / 

www.hamddensirddinbych.co.uk /

Homepage

cid:image001.jpg@01D593BB.EA6C4830  /Hamddenleisure     cid:image002.jpg@01D593BB.EA6C4830    /Hamddenleisure       @Hsirddinbych @denbighshireL

[email protected]″ style=”width:4.9416in; height:.9416in” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/02/image007.jpg”>

[email protected]″ style=”width:4.5333in; height:.675in” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/02/image008.jpg”>