Gwybodaeth / Information

Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Da iawn pawb a wnaeth gystadlu yn yr eisteddfod dydd Sadwrn, rydym yn hynod falch o eich perfformiadau.  Llongyfarchiadau i Nansi a’r Parti Unsain fydd yn mynd ymlaen rŵan i gystadlu yn Eisteddfod rhanbarth Sir Ddinbych yn Llangollen ar y 16/3/2024.
Pop lwc hefyd i’r plant fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod ddawns yn y Rhyl nos Fercher y 13/3/2024. 
Well done everyone who competed in the eisteddfod on Saturday, we are extremely proud of your performances. Congratulations to Nansi and the Unison Party who will now go on to compete in the Eisteddfod of the Denbighshire region in Llangollen on 16/3/2024.

Good luck also to the children who will be competing in the dance Eisteddfod in Rhyl on Wednesday night the 13/3/2024.

Noson Gymraeg WI Llanelidan / Welsh night for WI Llanelidan – 19/3/2024

Bydd hwn yn gyfle i’n disgyblion berfformio unwaith eto. Rydym yn gobeithio y bydd yr holl grŵp a pherfformwyr unigol a fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ar gael y noson honno i ddiddanu WI.

This will be an opportunity for our pupils to perform once more.  We are hoping that all the group and individual performers who competed at the Urdd Eisteddfod  will be available that evening to entertain the WI.

Eisteddfod Ysgol / School Eisteddfod

Hoffwn estyn gwahoddiad i ein teuluoedd a ffrindiau ymuno a ni i ddathlu ein Eisteddfod Ysgol yn y HWB Cymunedol yn Llysfasi pnawn dydd Iau y 21/3/24 am 1:30 

We would like to extend a warm invitation to our families and friends to join us to celebrate our School Eisteddfod at the Community HWB in Llysfasi on Thursday afternoon the 21/3/24 at 1:30

Dydd Gwyl Dewi a Phenblwydd Cylch / St David’s Day and Cylch’s Birthday

Rydym yn edych ymlae i ddathlu yma yn yr Ysgol dydd Gwener.  Mae croeso i’r plant ddod i’r ysgol dydd Gwener yn gwisgo dillad cymreig neu coch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi a phenblwydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn.

We are looking forward to celebrate on Friday. Children can wear Welsh themed clothes for another Fantastic Friday 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288