Amserlen a gwybodaeth – Timetable and information

DOD I’R YSGOL – DAL ATI I DDYSGU – PARATOI

DROP IN – CATCH UP – PREPARE

YSGOL PENTRECELYN

Gwisg Ysgol/School uniform

Does dim rhaid i’r disgyblion gwisgo gwisg ysgol. Ni ddylai’r disgyblion ail-wisgo’r un dillad y diwrnod wedyn. Disgyblion i ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad sydd yn addas ar gyfer dysgu yn yr awyr agored. Het a hylif haul ar gyfer tywydd braf.

No child is required to wear school uniform. Clothes should not be re-worn the following day unless washed. Clothing suitable for outdoor learning is encouraged. Hat and suncream for hot weather.

Cinio Ysgol/School dinner

Bydd cinio am ddim i bob plentyn. Bydd y plant yn bwyta wrth eu desgiau.

Free school dinner will be provided. Pupils will eat by their desk.

Gwirio Tymheredd/Temperature check

Byddwn yn gwirio tymheredd y plant wrth gyrraedd y dosbarth yn y bore.

We will check the temperature of the pupils on arriving at class in the morning.

Offer/equipment

Dim offer diangen fel bagiau a chas-pensiliau i ddod i’r ysgol. Byddwn yn darparu’r offer angenrheidiol ar gyfer y disgyblion.

Gallwch lenwi potel ddŵr iddynt i ddod i’r ysgol.

No unnecessary equipment such as pencil case or bags to be brought to school. Pupils will be provided with the necessary equipment.

You can fill a water bottle for them to bring to school.

Cyrraedd/gadael yr ysgol – arriving/leaving school

Arhoswch yn eich car tan fydd aelod o staff yn rhoi arwydd i chi dywys neu nôl eich plentyn.

Please stay in your car until you’re signalled to escort or pick up your child.

HWB GOFAL PLANT MEWN ARGYFWNG

EMERGENCY CHILDCARE HUB

Rwyf wrthi’n gwneud trefniadau ar gyfer Hwb gofal plant yn Neuadd yr ysgol. Dim ond 10% o boblogaeth yr ysgol gall fynychu’r Hwb. Mae Sir Ddinbych wrthi’n creu Hwb ‘Sportzone’ yn y Ganolfan Hamdden ar gyfer gofal plant – mwy o fanylion i ddilyn. Yn y cyfamser, os ydych chi angen gofal plant mewn argyfwng yma yn Ysgol Pentrecelyn, a wnewch chi gysylltu â mi er mwyn trafod opsiynau.

I am in the process of trying to set up an emergency childcare provision in the school hall. Only 10% of the school population can attend the hub and for emergency only. Denbighshire are setting up a childcare hub provision called ‘Sportzone’ at the Leisure centre in Ruthin – more details to follow. In the meantime, if you require emergency childcare here at Ysgol Pentrecelyn, please get in touch with me to discuss options.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon AMSERLEN-AIL-AGOR-YSGOL-PENTRECELYN-4.pdf