Amserlen – Timetable

Annwyl rieni

Gweler yr amserlen ar gyfer ail-agor ag ail groesawu plant Pentrecelyn yn ôl i’r ysgol. Drafft yw ef ar hyn o bryd a gall newid. Er hyn, roeddwn i’n teimlo eich bod angen rhyw fath o rybudd a syniad er mwyn dechrau trefnu. Ni fydd e’n siwtio pawb o bosib h.y.. o ran teuluoedd, dyddiau a ballu, ond ar ddiwedd y dydd mae yma gyfle i bawb fynychu llawer mwy o sesiynau, gyda’u cyfoedion, na’r 3 sesiwn sydd yn cael ei argymell yn y canllawiau gan Lywodraeth Cymru. Hefyd, fel y gwelwch, mae yma ychydig o flaenoriaeth ar gyfer trefniadau trosglwyddo Bl 2 a 6. Os hoffech air ynglŷn â hyn byddwn fel staff yn yr ysgol o 1 o’r gloch ymlaen ar bnawn Llun yn paratoi. Nid yw trefniadau cinio wedi cadarnhau eto a bydd angen gwirio os bydd trafnidiaeth.

Mi fyddaf mewn cyswllt eto yn fuan ynglŷn â phatrwm y dydd a disgwyliadau.

Rydw i’n ymwybodol iawn hefyd o’n plant meithrin a phlant meithrin newydd. Byddaf mewn cyswllt yn fuan gyda threfniadau a syniadau.

Diolch am eich cefnogaeth

Dear parents

Please find the timetable for re-opening and re-introducing Pentrecelyn pupils back to school. It is in draft form at the moment and could change. However, I felt it is important that you as parents get some idea so that you can start organising etc. It may not suit everybody in terms of days and families, but at the end of the day it is an opportunity to attend a lot more sessions, with their peer group, than the 3 sessions in the guidelines from Welsh Government. There is also some extra sessions for yr 2 and 6 pupils due to transition arrangements. If you would like to discuss this further we will be in school from 1 o’clock on Monday preparing for re-opening. Lunchtime and transport arrangements are yet to be confirmed.

I will be in touch soon with further details regarding the pattern of the school day and expectations.

I am also very conscious of our Nursery pupils and new Nursery pupils. I will also be in touch with you soon regarding arrangements and ideas.

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon AMSERLEN-AIL-AGOR-YSGOL-PENTRECELYN-3.pdf