Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni

Rwyf wedi derbyn cadarnhad na fydd plant Meithrin yn dychwelyd i’r ysgol ar Fehefin 29ain. Mae hyn ar gyfer pob ysgol yn y gogledd.

Rwyf wedi gyrru asesiad risg ac amserlen dychwelyd yn ôl i’r ysgol i’r awdurdod heddiw. Gobeithio y gallaf rannu’r amserlen gyda chi mor fuan â phosib.

Dear parents

I have received confirmation that Meithrin pupils will not be returning to school on June 29th. This is for all schools in North Wales. I have sent a risk assessment and timetable for pupils returning to school to the authority today. I hope to be able to share the timetable with you as soon as possible.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288