Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Annwyl rieni/Dear parents

Rydym wedi penderfynu parhau â’n cynlluniau o gynnal bore coffi i godi arian ar gyfer Macmillan.

We have decided to continue with our plans for the coffee morning on Friday 24th September in aid of Macmillan.

Rydym yn ymwybodol o’r sefyllfa cofid ac wedi penderfynu cynnal y bore goffi ar fuarth yr ysgol, croeso cynnes i deuluoedd a ffrindiau Pentrecelyn. Byddwn yn cynnal y bore coffi rhwng 10:30 a 11:30. Bydd cyfraniadau yn mynd tuag at achos Macmillan ac mi fydd raffl yn cael ei gynnal, os hoffech gyfrannu gwobrau mi fydd bocs yn y swyddfa i’w derbyn.  Bydd cacennau wedi eu paratoi mewn partneriaeth garedig iawn gyda Sara a’r teulu o Faes Carafanau Llanbenwch.

We are still conscious of the Covid situation and have decided that the coffee morning will be held on the school yard and we welcome all of our family and friends  and the local community to attend.   Coffee morning will be held between 10:30 and 11:30.  Contributions to the raffle will be welcomed and a box is located in the office for them.  A collection will be made on the day towards the Macmillan appeal.  Cakes will be prepared by Sara and the family at Llanbenwch Caravan Park who is very kindly supporting this event.

Bydd angen gwisgo mwgwd os nad ydych yn eistedd.

Could you please wear a mask unless seated.

Newid i Fwydlen Ysgol

Bydd Anti Eirian yn paratoi pecyn bwyd/picnic ar ddydd Gwener Medi 24ain.

 

Change to school Menu

Anti Eirian will be providing a packed lunch/picnic for the children this Friday, September 24.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288