Er sylw – rhieni Blwyddyn 6 – FAO Year 6 parents

Gofynnwn yn garedig i chi rannu manylion ein Noson Agored gyda’ch rhieni a disgyblion Blwyddyn 6.

We kindly ask that you share the details of our Year 6 Open Evening with your parents and Year 6 pupils. 

Ysgol Brynhyfryd – Noson Agored Blwyddyn 6 – trwy apwyntiad yn unig Gan fod y digwyddiad wedi bod mor boblogaidd rydym ni wedi penderfynnu ychwanegu noson arall. Cliciwch ar un o’r dolenni isod a dewiswch eich dyddiad a’ch amser i ddod i’n Noson Agored.
Dydd Mercher 6ed o Hydref: https://www.eventbrite.co.uk/e/175366324397 Dydd Iau 7fed o Hydref: https://www.eventbrite.co.uk/e/175374007377
Wrth ddewis eich tocynnau, nodwch y bydd rhai teithiau’n cael eu cynnal trwy gyfrwng Cymraeg a rhai trwy gyfrwng y Saesneg. Bydd angen tocyn ar bob person sy’n mynychu’r digwyddiad, gan gynnwys plant. Oherwydd cyfyngiadau covid, gofynnwn i chi gyfyngu nifer y bobl sy’n dod gyda’ch plentyn Blwyddyn 6, a bydd gofyn i bob ymwelydd wisgo gorchudd wyneb, oni bai ei fod wedi’i eithrio. Yn anffodus, oherwydd galw mawr, ni allwn gynnig apwyntiad Noson Agored i ddisgyblion Blwyddyn 5 ar yr adeg hon. Fodd bynnag, byddwn yn eu gwahodd i gymryd rhan yn ein digwyddiadau trosglwyddo yn ystod y flwyddyn.
Ysgol Brynhyfryd – Year 6 Open Evening – by appointment only Due to popular demand, we have had to put on a second evening on the 6th of October as well as the 7th of October. Please follow the instructions below and book a slot. Please click on one of the links below and choose your date and time to attend our Open Evening.
Wednesday the 6th of October : https://www.eventbrite.co.uk/e/175366324397 Thursday the 7th of October: https://www.eventbrite.co.uk/e/175374007377
When choosing your tickets, please note that some tours will take place through the medium of Welsh and some through the medium of English. Every person attending the event will require a ticket, including children. Due to covid restrictions, please limit the number of people accompanying your Year 6 child, and all visitors will be required to wear a face covering, unless they are exempt. Unfortunately, due to high demand, we are not able to offer an Open Evening appointment to Year 5 pupils at this time.  They will however be invited to take part in our transition events during the year.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288