Trefniadau-Arrangements

​ Cinio Nadolig Dydd Mercher, Rhagfyr 16eg – caiff y plant wisgo dillad eu hunain. Christmas Dinner  Wednesday, December 16th – the children may wear their own clothes. Dysgu o adref Mae dydd Iau a dydd Gwener yr wythnos yma yn ddiwrnodau dysgu o adref. Bydd tasgau a gweithgareddau ar J2E/ J2Homework i blant CA2 . Bydd pecyn gwaith … Read more

Diweddariad – Update

Yn dilyn y datganiad gan Sir Ddinbych byddwn yn parhau i gael ein cinio Nadolig a diwrnod arbennig ar ddydd Mercher 16eg. Mi wnâi gysylltu gyda mwy o fanylion ar ddydd Llun. Following the statement from Denbighshire we will continue to have our Christmas dinner and special day as planned on Wednesday, December 16th. I will … Read more

PWYSIG – IMPORTANT

Gweler datganiad gan Sir Ddinbych isod – Please find a statement from Denbighshire below – Ysgolion cynradd yn Sir Ddinbych i gau Yn dilyn trafodaeth gyda’i holl ysgolion, mae Cyngor Sir Ddinbych wedi penderfynu cau ei holl ysgolion cynradd, ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio o ddydd Mercher (16 Rhagfyr) ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb. Mae hyn … Read more

Cofiwch – Remember

​Diwrnod Siwmperi Nadolig Cofiwch am y diwrnod yma ‘fory. Croeso i chi gyfrannu tuag at elusen Achub y Plant trwy eich dulliau personol. Ni fyddwn yn derbyn arian yma yn yr ysgol eleni. Christmas Jumper day Remember about this tomorrow. You are more than welcome to contribute to the charity Save the children in your own personal way. We will … Read more

Gwybodaeth – Information

Dolig Digidol – caniatâd Rydym yn defnyddio’r wybodaeth sydd gennym ar ffeil ar gyfer caniatâd i ymddangos mewn lluniau a fideo wrth baratoi ein clipiau Dolig digidol. Bydd y plant sydd ddim yn ymddangos yn brysur yn y broses cynhyrchu. Byddwn yn rhannu’r clipiau ar ein cyfrif Trydar, tudalen Facebook Ffrindiau Ysgol Pentrecelyn ac ar … Read more

Cofnod Cynnydd/Progress Report

​Annwyl rieni Byddwch yn derbyn cofnod cynnydd/camau nesaf eich plentyn heddiw. Os hoffech sgwrs ynglyn a’ch plentyn, bydd cyfle i chi ffonio’r ysgol rhwng 3:30 a 5:00 nos Fercher yma 2il, neu nos Fercher nesaf 9fed. Dear parents You will receive a progress/next steps report for your child today. If you would like a further chat about your child, … Read more

Gwybodaeth/Information

Tempest Dychwelwch eich archebion erbyn dydd Iau, Tachwedd 26ain. Gallwch archebu ar-lein ar ôl y dyddiad yma ond dim hwyrach na Rhagfyr y 7fed. Please can any outstanding Tempest orders be returned to school by Thursday 26th November at the very latest.  If you miss this deadline you will still be able to purchase pictures … Read more

Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

Gweler nodyn atodol. Hefyd, allwch chi lawrlwytho ap Tric-A-Chlic ar declyn eich plentyn adref ar gyfer ymarfer llythrennau ogydd. Please see note attached. Could you also please download the Tric-A-Chlic app to your device at home to help your child with letter recognition and formation. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Dathlu-Hanukkah.pdf