Clwb Canu – Singing Club

Annwyl rieni

Dim ond nodyn byr i gadarnhau trefniadau Clwb Canu ‘fory, Hydref 1. Oherwydd amserlen dysgu’r athrawes ganu, ni all y clwb ddechrau tan 3:45 a bydd yn gorffen am 4:30 gyda chost o £2 y sesiwn (ParentPay plis). Mi fydden ni fel staff yn goruchwylio’r plant rhwng 3:15 a 3:45. Gallant ddod â phecyn bychan efo nhw i’r ysgol i’w fwyta yn ystod yr hanner awr yma os ydynt yn dymuno. 

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

Just a short note to confirm the arrangements for our Singing Club which starts tomorrow, 1 October.  Due to the singing teacher’s commitments, the club won’t start until 3:45 and will finish at 4:30 at a cost of £2 per session (to be paid on ParentPay please).  We as staff will supervise the children between 3:15 and 3:45.  If they wish, the children can bring a small snack to school to eat during this half hour.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288