Cofiwch – Remember

Diwrnod Siwmperi Nadolig

Cofiwch am y diwrnod yma ‘fory. Croeso i chi gyfrannu tuag at elusen Achub y Plant trwy eich dulliau personol. Ni fyddwn yn derbyn arian yma yn yr ysgol eleni.

Christmas Jumper day

Remember about this tomorrow. You are more than welcome to contribute to the charity Save the children in your own personal way. We will not be accepting money at school this year.

Cystadleuaeth enwi ystafelloedd Hwb Cymunedol Llysfasi – Plant CA2

Cofiwch yrru eich cynigion erbyn bore ‘fory. Os nad oes daflen ganddoch chi, gyrrwch eich cynigion ar e-bost i mi.

Llysfasi Competition – KS2 pupils

Remember to return your names for the rooms in the Community Hub by tomorrow. If you can’t find the sheet please send your ideas on e-mail to me.

Cofnod cynnydd CA2

Allwch chi sicrhau eich bod wedi dychwelyd copi wedi arwyddo o’r targedau ogydd. Mi fyddwn yn adrodd ar y cynnydd yn y targedau yma i chi yn nhymor y Gwanwyn.

Progress Report KS2

Can you please ensure that you have returned a signed copy of the targets please. We will be reporting on the progress in these targets to you in the Spring term. 

 

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288