Cofiwch – Remember

Diwrnod y llyfr/World Book day


Ar ddiwrnod y llyfr dydd Iau yma byddwn yn rhannu ein hadnodd darllen ar-lein newydd gyda chi o’r enw Darllen Co a chwblhau gweithgareddau yn ystod y dydd. Mae croeso i blant ddod â’u llyfr arbennig eu hunain i’w rannu a’i ddarllen i’w gilydd fel y gwnawn yn wythnosol yn ystod ‘darllen di-ri’. Cawn wisgo dillad cyfforddus, clud sydd yn galluogi nhw ymlacio tra’n darllen yn hytrach na fel cymeriad mewn llyfr eleni.​

On world book day this Thursday we will be sharing our new online reading resource with you called Darllen Co and completing activities on it during the day. Children are welcome to bring in their own special book to share and read to eachother as we do weekly during ‘darllen di-ri’.

They can wear comfortable, cosy clothes that enable them to relax while reading rather than as a character in a book this year.

​ 

CRhFfA – 150 – PTFA
Bydd ein cyfarfod nesaf ar nos Iau, Mawrth y 7fed am 5:30​

Our next meeting will be on Thursday, March 7th at 5:30

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288