Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd – Art and Craft Competitions

Annwyl Rieni / Dear Parents

​ 

Mae digon o amser i’r plant greu campweithiau celf a chrefft gartref ar gyfer cystadlu eleni gan nad yw’r dyddiad cau tan ddiwedd Ebrill.  Byddwn yn creu rhai darnau yma yn yr ysgol ond rydym yn danfon y manylion rhag ofn eich bod am fynd ati i greu adref.

–        Thema: Egni (wele’r atodiad am rai syniadau)

–        Manylion cystadlaethau celf a chrefft i’w gweld yn y llyfryn testunau – ar  www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2024/rhestr-testunau/ – tudalen 45 ymlaen.

–        Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ac uwchlwytho llun o bob eitem yw dydd Mawrth, Ebril 23, 2024.  Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio eu cyfrif Porth personol – www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2024/cystadlu-yn-eisteddfod-yr-urdd-2024/ neu os ydych am i ni wneud cysylltwch â ni.

 

–        Beth sydd angen: Bydd angen cofrestru’r gwaith ar y Porth o dan y tab ‘Cofrestra aelodau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd’. Yna bydd angen mynd i’r adran Celf, Dylunio a Thechnoleg a dewis eich cystadleuaeth. Wrth gofrestru mae’n rhaid uwchlwytho llun o’r gwaith i’r Porth eto os ydych angen help gadewch i ni wybod.
 

–        Ar ôl cofrestru: Byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys label i chi osod ar y gwaith cyn dod â fo i’r ysgol.  Cysylltwch â’r ysgol os nad ydych yn gallu argraffu’r label neu os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

Dear Parents

There is plenty of time for the children to create their art and craft masterpieces at home to compete this year as the closing date is not until the end of April.  We will be creating some items with the children here in school however we are sending out the information just in case you are feeling creative over the Easter holiday!
 

–        Theme: Energy (see attachment for some suggestions)

–        Details of all art and craft competitions can be found in the syllabus www.urdd.cymru/en/eisteddfod/2024/rhestr-testunau/  – page 45 onwards.

–        The closing date to register and upload a picture of each item is Tuesday, 23 April, 2024.  You can do this by using their personal Porth account –  www.urdd.cymru/en/eisteddfod/2024/cystadlu-yn-eisteddfod-yr-urdd-2024/ or we can do so for you here in school.

–        What you need to do: You will need to register the work for the individuals or group on the Porth under the tab “Register members for competitions”. Then you will need to choose the Design and Technology category and from there you will be able to choose your competition. When registering you will also need to upload a picture of the work, again if you are having difficulties we can help here at school.

–        After registering: You will receive a label via Email to place on the work before you bring it to school.  Please contact school if you have no means of printing the label or if you have any questions.

Diolch / Thank you

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Ideas-Art-and-Craft-competitions-2024.pdf
pdf icon Syniadau-cystadlaethau-Celf-a-Chrefft-2024.pdf