Neges gan y Cabinet – Diwrnod Trwynau Coch – Red Nose day – message from the Cabinet

Hoffwn i blant fod yn greadigol dydd Gwener yma ar gyfer diwrnod trwynau coch. Cewch wisgo trwyn coch, dillad coch, gwallt gwyllt neu rywbeth cyfforddus – dim pwysau. Y peth pwysicaf yw cael llawer o hwyl fel pob dydd Gwener ‘Gwych’ arall. Efallai cawn gyfnod o ddistawrwydd noddedig a gwrando ar jociau sâl Mr Evans! ​Gallwch wneud unrhyw gyfraniad ar Parent Pay
Hwyl am y tro

​Ela (Cadeirydd)

Catrin (Ysgrifennydd)

We would like children to be creative this Friday for red nose day. They can wear a red nose, red clothes, wild hair or something comfortable – no pressure. The most important thing is to have a lot of fun like every other Fantastic Friday. Maybe we’ll have a period of sponsored silence and listen to Mr Evans’ poor jokes!

You can make any contribution on Parent Pay

Bye for now

Ela (Chair)

Catrin (Secretary)​

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288