Diweddariad/Update

Plant Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd yn ôl i’r ysgol​/Foundation Phase pupils returning to school – face to face learning.

Yn dilyn y cyhoeddiad ar Ddydd Gwener nid oes manylion pellach ar gael ar hyn o bryd. Mae trafodaethau yn dal i barhau.  Byddaf yn eich diweddaru mor fuan â phosib.

Following the announcement on Friday,   I would just like to inform you that there are still ongoing discussions regarding arrangements. I will update you on the plan for Pentrecelyn Foundation Phase pupils returning by the end of the week.

Gwyliau hanner tymor/Half-Term holidays.

Cofiwch am wyliau hanner tymor wythnos nesaf, does ddim disgwyl i blant gwblhau gwaith yn ystod yr wythnos yma. Nid oes HWB gofal plant yn yr ysgol chwaith.

Remember it is half-term holidays next week. 15- 19 February.  Children are not expected to complete work during this week and there will be no childcare HWB provision.

Maths Factor

Gobeithio fod pawb yn cymryd mantais o’r Maths Factor, mae o ar gael i blant cyfnod sylfaen hefyd. Gweler yr atodiad am fanylion mewngofnodi.  

I hope that everyone is taking advantage of the Maths Factor facility, it is also available for Foundation Phase pupils. Please see attachment.

Cymwch ofal/Take care 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Cychwyn-Defnyddio-Maths-Factor-Starting-Maths-Factor.pdf