Diweddariad-Update

Annwyl rieni

Nodyn i gadarnhau ambell beth yn dilyn yr e-bost wythnos ddiwethaf.

Amseroedd

Meithrin        (9:00 -11:30) – Bydd cynnig i blant Meithrin aros am ddiwrnod estynnol ar ddydd Llun o’r 14eg ymlaen (mwy o fanylion i ddilyn)

Derbyn – Bl 6 (9:00 – 3:15)

Trafnidiaeth Ysgol

Rhieni perthnasol – Fe ddylech chi wedi derbyn protocol cludiant gan y Sir erbyn hyn.

Mae yna lot o waith wedi digwydd yma dros yr haf. Rydym wedi cael larwm tân newydd, ail-weirio’r ysgol, goleuadau argyfwng newydd a drysau newydd. Yn dilyn hyn, bydd rhaglen ar gyfer ail-addurno’r ysgol rwan.

Byddaf mewn cyswllt nesaf ar ddydd Mawrth, Medi 1af, yn dilyn ein diwrnod cynllunio cyntaf. Byddaf yn eich diweddaru ynglŷn â threfniadau amser cinio/chwarae ac offer angenrheidiol.

Diolch am eich cefnogaeth

Dear parents

An update to confirm some details following the e-mail last week.

School day

Nursery               (9:00-11:30) – Nursery pupils will be offered an extended day on a Monday from the 14th onwards (more details to follow) 

Reception – Yr 6 (9:00 – 3:15)

School Transport

Relevant Parents – You should have received a transport protocol from County by now.

We have had a lot of work done in the school over the summer. We have had a new fire alarm installed, re-wiring of the school, new emergency lighting and doors. Following this, a programme for re-decorating the school will be next. 

I will be in touch again now on Tuesday, September 1st, following our first planning day. I will then update you further on lunch/play time arrangements and equipment needed.

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288