Diwrnod E-ddiogelwch -Dydd Llun, Ionawr 20 E-Safety Day – Monday, 20 January.

Diwrnod E-ddiogelwch -Dydd Llun, Ionawr 20fed. 

Bydd Henry Platten (gweler gwybodaeth atodol) yma am y dydd yn rhoi hyfforddiant i blant, staff, rhieni a llywodraethwyr ac yn datblygu’r plant i fod yn E-Gadetiaid. Mae gwahoddiad i rieni ymuno â ni o 2.30yp ymlaen i wrando ar Henry a chael cyfle i’w holi.  Byddai’n braf gweld cefnogaeth o bob teulu yn ystod y prynhawn gan y bydd gwybodaeth gwerthfawr iawn am y byd technolegol sydd yn newid o ddydd i ddydd. Fel rhan o’n buddsoddiad bydd mynediad i chi a’ch plentyn i safle We E-Cadets i barhau â’r gwaith.

E-Safety – Monday, 20th January. 

Henry Platten (information attached) will be in school all day giving training to the pupils, staff, parents and governors and developing the pupils to become E-Cadets.  Parents are welcome to join us from 2.30pm onwards in order to listen to a talk by Henry and have a chance to ask questions.  It would be great to see a representative here from every family as there will be valuable information on the technological world that is changing from day to day.  As part of our investment, you and your child will be able to log onto the E-Cadets website to carry on with the work.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Henry-Platten.pdf
doc icon Henry-Platten.docx