Dydd Iau unwaith eto!

Annwyl rieni/Dear parents

Gweler trefniadau isod ar gyfer ‘fory (23/5/19)

Please find below arrangements for tomorrow (23/5/19)

Dim Nofio yfory

No Swimming tomorrow

10:00  Ymarfer – Llysfasi

            Rehearsing – Llysfasi

1:30 Gwasanaeth Ysgol – (plant a staff yn unig) Ymwelydd – Mr Gwion Lewis

         School Assembly – (pupils and staff only) Visitor – Mr Gwion Lewis

2:00 CRhFfA – helpu i osod y byrddau yn y neuadd a pharatoi paned plîs.

         PTFA – to help set up tables in the hall and prepare a cup of tea/coffee please.

2:15 Cyfle i rieni a ffrindiau – Paned a sgwrs yn y neuadd gyda Gwion (plant yn y dosbarth)

         Parents and friends – Cup of tea and a chat with Gwion in the School hall (pupils in class)

6:10 Plant i gyrraedd/Children to arrive – Coleg Llysfasi (Darlithfa) Llysfasi College (lecture hall)

                       GWISG YSGOL PLIS – SCHOOL UNIFORM PLEASE

6:30 

Trefn y noson/Order of the evening

Plant Pentrecelyn CA2/KS2

Andrew Evans

Gwion Lewis

Plant Pentrecelyn CS/FPh

Aled Roberts

Plant Pentrecelyn

Llyr Huws Gruffydd

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support ​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288