Dyddiadau/Dates

Annwyl Rieni

Rydym yn gobeithio cynnal mabolgampau Ysgol Pentrecelyn ar nos Iau, Gorffennaf 11 I ddechrau am 5.00yp, rasus 5.30yp.  Os bydd yn wlyb ar y diwrnod yma, ni fyddwn yn cynnal y rasus, ond bydd y noson gymdeithasol yn mynd ymlaen yn y neuadd.

Hefyd, bydd gwasanaeth ffarwelio Bl 6 yng Nghapel Pentrecelyn ar bnawn Mawrth, 16 Gorffennaf I ddechrau am 1.30yp.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

We hope to hold Ysgol Pentrecelyn’s sports evening on Thursday, 11 July starting at 5.00pm, races starting at 5.30pm.  If it is wet, we won’t hold the races, but the social evening will carry on in the school hall.

Also, the Yr 6 leavers’ service will be held in Pentrecelyn Chapel on Tuesday, 16 July starting at 1.30pm.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288