Dysgu adref – Home learning

CA2 (Bl 3 – 6) 

Cofiwch am eich tasgau ar ‘J2Homework’ ac ymarfer J2Blast tablau a sillafu yn gyson ar HWB.

Da iawn hefyd i bawb sydd wedi ymdrechu a gwneud cynnydd yn eich sgiliau darllen yn y dosbarth yr hanner tymor yma. Diolch yn fawr

Cyfnod Sylfaen (Meithrin – Bl 2)

Gweler syniadau atodol.

Braf yw clywed plant y Cyfnod Sylfaen yn siarad a chyfathrebu yn Gymraeg unwaith eto yn dilyn y cyfnod clo.

Edrychwn ymlaen i weld pawb yn ôl ar Ddydd Llun, Tachwedd 2il.

Cymwch ofal

KS2 (Year 3 – 6)

Remember your tasks on ‘J2Homework’ and practise J2Blast times tables and spelling regularly on HWB.

Well done to you all on your efforts and progress in reading skills in class this half-term.

Foundation Phase (Nursery – Yr2)

Please find ideas attached.

It has been great to hear all of the Foundation Phase pupils speaking and communicating in Welsh once again following the lockdown.

We look forward to seeing you all back on Monday, November 2nd.

Take care

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Dysgu-Adref-CS-HT.pdf