Dysgu o bell – Distance Learning

Annwyl rieni

Gobeithio bod pawb yn iawn ac yn ymdopi gyda’r sefyllfa yma unwaith eto.

Dim ond nodyn i ddweud bydd cyfle ichi ddod i nôl pecyn gwaith arall os oes angen yfory (12/1/21). Bydd cyfle rhwng 9:30 a 10:30 neu 2:30 a 3:30. Yn ogystal â hyn bydd mwy o waith ar J2E/J2Homework. Cofiwch ddychwelyd unrhyw lyfrau darllen os ydych angen cyfnewid.

Hefyd, dwi’n falch unwaith eto ein bod wedi gallu helpu chi gyda benthyg chromebooks a chynnal Hwb gofal plant ar gyfer y gweithwyr allweddol.

Cofiwch gadw llygaid ar ein cyfrif Trydar am syniadau.

Cyfnod Sylfaen – Yn eich pecyn wythnos yma mae cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno a Seesaw. Bydd hyn yn galluogi ni  i ryngweithio mwy gyda chi o bell.

CA2 –  Byddwn yn trefnu cyfarfodydd ar Microsoft Teams (trwy Hwb/office 365 eich plentyn) yn ystod yr wythnos Ionawr 18-22. Cyfle i ni allu rhyngweithio gyda’r plant.

Dear ​parents

I hope you are all well and coping as best as you can with these circumstances yet again.

Just a note to inform you there will be another opportunity for you to pick up a work pack tomorrow (12/1/21) if you need. There will be an opportunity between 9:30 and 10:30 and 2:30 – 3:30. More work will also be uploaded to J2E/J2Homework. Remember to return any reading books if you require more. 

I am glad that we have been able to help once again with providing chromebooks and setting up a key worker Hub in school.

Please also keep an eye on our Twitter feed for more ideas.

Foundation Phase – in your pack this week there are instructions on how to join Seesaw. This will help us to interact more with you.

KS2 – we will arrange meetings on Microsoft Teams (through your child’s Hwb/Office 365) during the week January 18-22. This will be a way of interacting with the children.

Cymwch ofal/Take care

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288