Diweddariad – Update

Cyfnod Sylfaen – cofiwch lawrlwytho SEESAW a chofrestru gyda’r cyfarwyddiadau yn eich pecyn. Diolch i rai ohonoch sydd eisoes wedi rhyngweithio gyda ni o bell. Os nad ydych chi wedi derbyn eich pecyn plîs cysylltwch a gallwn e-bostio’r lincs i chi.

Foundation Phase – please download and register to SEESAW using the instructions in your pack. Many thanks to those who have interacted with us so far. If you haven’t received your pack please make arrangements to do so or contact us for assistance.

CA2 – cyfarfod dosbarth dydd Mawrth, Ionawr 19eg 1:30 Microsoft Teams – bydd gwahoddiad ar e-bost Hwb eich plentyn yn outlook. Gall y plant yn ein Hwb gofal plant ymuno hefyd. KS2 – class meeting on Tuesday, January 19th 1:30 Microsoft Teams – an invite has been sent to your child’s Hwb e-mail on outlook. Children in our Keyworker child care Hub can also attend.

The Maths Factor – Carol Vorderman 
Rydym yn y broses o symud o RM Easi-Maths i’r rhaglen yma yn fuan iawn. Bydd RM Easi-Maths dal ar gael i chi tan yr haf. Mi fydd rhieni’r plant sydd eisoes yn defnyddio’r rhaglen maths factor yn gallu trosglwyddo i fersiwn yr ysgol wedyn. Yn y cyfamser, mae posib cael treial 21 diwrnod am ddim ar hyn o bryd.
We are in the process of moving from RM Easi-Maths to this programme soon. RM Easi-Maths will still be available till the Summer. Parents of children who already use The Maths Factor can then transfer to the school version. In the meantime, there is a free 21 day trail available for you to register.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288