Fferm North Hills Farm 18/12/23

Bydd y disgyblion (Meithrin i Flwyddyn 6) yn ymweld â ‘North Hill Farm’ prynhawn dydd Llun. Yn ystod yr ymweliad bydd disgyblion meithrin yng ngofal yr ysgol nid y Cylch Meithrin brynhawn Llun. Yn dilyn ymweliad safle y bore yma a fyddech cystal â sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo dillad cynnes addas nid gwisg ysgol a welingtons neu hen trainers. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £10 tuag at y gost ar ParentPay a diolch i’r Gymdeithas am dalu gweddill y gost.

The pupils (Meithrin to Year 6) will be visiting on Monday afternoon. 

Meithrin pupils will be in the care of the school not cylch on Monday afternoon.

Following a site visit this morning could you please ensure your child wears warm suitable clothing not school uniform and wellies/old trainers.

We ask kindly for a donation of £10 towards the cost on ParentPay and thank the PTFA for covering the rest of the cost.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288