PWYSIG Clipiau Fideo / IMPORTANT Video Clips

Er gwybodaeth.
Yn dilyn cyfarfodydd CRhFfaA i drefnu Penblwydd Pentrecelyn ym mis Mai awgrymwyd ein bod yn cysylltu â menter ifanc newydd lleol i baratoi Ffilm Dathlu. Mae Gethin Humphreys, Ffotograffiaeth GH Photography, eisoes wedi bod i’r ysgol i gynllunio gyda’r staff a’r plant, efallai y byddwch hefyd wedi ei weld yn ein Ffair Nadolig. Mae’n bwriadu ffilmio ein sioe Nadolig. Bydd clipiau o’r sioe yn cael eu defnyddio fel rhan o’r ffilm ddathlu hon ar ôl i ni eu cymeradwyo er mwyn sicrhau y cedwir at ddewisiadau Rhieni. Rwy’n siŵr y bydd hwn yn fideo arall o ansawdd proffesiynol yn dathlu ein hysgol ochr yn ochr â’n ‘Croeso i Ysgol Pentrecelyn’

For your information.

Following the PTFA meetings organising Pentrecelyn’s Birthday in May it was suggested that we contact a local young new enterprise to prepare a Celebration Film.  Gethin Humphreys, Ffotograffiaeth GH Photography, has already been to school to plan with staff and children, you may also have seen him at our Christmas Fair.  He is planning on filming our Christmas show.  The clips of the show will be used as part of this celebration film after we have approved them to ensure that Parental preferences are adhered to.  I’m sure this will be another professional quality video celebrating our school alongside our ‘Croeso i Ysgol Pentrecelyn’

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288