Fw: Sioe Ysgolion Cynradd Eisteddfod yr Urdd 2020 Primary Schools’ Show

 

Annwyl Rieni

Rwy’n atodi llythyr gan yr Urdd sy’n rhoi’r holl fanylion ynglyn â’r sioe ysgolion cynradd fydd yn cael ei pherfformio yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych yr haf nesaf.  Mae’r llythyr yn gwahodd holl blant Bl 5 a 6 I gymryd rhan yn y sioe.  Os yw eich plentyn chi am gymryd rhan, gofynnwn I chi gwblhau’r ffurflen a’i dychwelyd i’r ysgol neu yn uniongyrchiol i’r cyfeiriad ebost ar y llythyr mor fuan â phosibl os gwelwch yn dda.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

I’m attaching a letter from the Urdd which gives all the information about the primary school show which will be performed in the Urdd National Eisteddfod in Denbigh next summer.  The letter invites all Yr 5 and 6 to take part in the show.  If your child wishes to take part, please complete the attached form and return it to school or directly to the email address on the letter as soon as possible.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

doc icon SP20-Ffurflen-Gofrestru-Sioe-Gynradd-2020.docx
pdf icon SP20-Llythyr-Sioe-Gynradd-Eisteddfod-Sir-Ddinbych.pdf