Gwybodaeth – Information

​​

Annwyl rieni
Dim ond nodyn byr i ddweud pa mor braf oedd gallu croesawu plant y Cyfnod Sylfaen yn ôl ddoe. Croesi bysedd bydd pawb yn gallu dychwelyd yn fuan. Hwb Gweithwyr Allweddol CA2 – Allwch chi plîs e-bostio’r ysgol i ddweud pryd y byddwch chi eisiau gofal plant wythnos nesaf (Mawrth 1 – 5).

Mae moderneiddio toiledau’r ysgol bron a gorffen! Byddwn yn symud i doiledau’r tŷ wythnos nesaf.
 
Rydym yn falch o groesawu Ioan ac Elis i Ysgol Pentrecelyn a gobeithio byddwch yn hapus iawn yma. Bydd Ioan ac Elis yn nosbarth Cyfnod Sylfaen. Braf yw gallu croesawu teulu newydd i’n hardal hyfryd ni.

Gweler cofnodion cyfarfod y GRhFfa atodol. Diolch eto iddynt am eu cefnogaeth gyson.
Dydd Gŵyl Dewi – Dydd Llun Mawrth 1af – gall plant y Cyfnod Sylfaen wisgo dillad sy’n cynrychioli Cymru ar ddydd Llun, Mawrth y 1af. 
Diolch am eich cefnogaeth

Dear parents

A brief note to say how great it was to welcome back our Foundation Phase children yesterday. Hopefully, all children will be able to return soon.

Key worker Hwb provision KS2 – could you please e-mail the school to inform us when you require childcare next week please (March 1-5).

The toilet modernisation in the school is almost complete! They will be moving on to the House next week.

We are pleased to welcome Ioan and Elis to the Ysgol Pentrecelyn family. Ioan and Elis are in the Foundation Phase class.

It is great to welcome a new family moving into our lovely area.

Please find the minutes of the recent PTFA meeting attached. Thanks again for their continued support.

St David’s Day – Monday March 1st – Foundation Phase pupils can wear Welsh themed clothes on Monday, March 1st.

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Cofnodion-Cyfarfod-Rhieni-Ffrindiau-ac-Athrawon-Ysgol-Pentrecelyn.pdf