Gwybodaeth – Information

​​

Annwyl rieni
Braf oedd gallu croesawu mwy o blant yn ôl i’r ysgol heddiw, ond nid pawb eto yn anffodus.
Yn dilyn yr e-byst ddoe hoffwn gadarnhau bod 8 plentyn ac un aelod o staff yn hunan-ynysu (plant a staff yn ein Hwb gweithwyr allweddol yn neuadd yr ysgol). Rydym wedi dilyn pob canllawiau ac mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn hapus gyda’n trefniadau. Bydd gwaith a gweithgareddau ar gyfer y plant yma sydd yn hunan-ynysu yn cael ei uwchlwytho i J2Homework.
Diolch i bawb am eich cydweithrediad unwaith eto​

Dear parents 

It was great to welcome more children back to Ysgol Pentrecelyn today, but not all children yet unfortunately.

Following the e-mails yesterday I can confirm that 8 children and one member of staff are self-isolating (children and staff in our Key worker Hwb provision in the school hall). We have followed all guidelines and Public Health Wales are happy with our arrangements.

Work and activities will be uploaded to J2Homework for those pupils who are self-isolating.

Thanks again to you all for your co-operation

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288