Gwybodaeth – Information

Addysg Gorfforol

​Cyfnod Sylfaen – Dydd Llun

CA2 – Dydd Mercher

Bydd angen dod i’r ysgol mewn dillad Addysg Gorfforol/tracwisg ar y diwrnodau yma.

Bydd plant Bl 2 yn ymuno a CA2 ar gyfer sesiwn gemau ar ddydd Mercher fel rhan o gynllun trosglwyddo i flwyddyn 3.

Physical Education

Foundation Phase – Monday

KS2 – Wednesday

Children will need to come to school in their PE kit/tracksuit on these days.

Year 2 pupils will join KS2 in their Games PE lesson on Wednesday as part of their transition to KS2. 

Diwrnod y Ddaea​r

Byddwn yn cynllunio llawer o weithgareddau ar gyfer y diwrnod yma ar ddydd Iau, Ebrill 22ain.


Earth day

We will be planning lots of activities for Earth day next Thursday, April 22nd.

Diwrnod Hyfforddiant – Mai 4ydd

Pwysig – Mae Mai 4ydd wedi ei glustnodi fel diwrnod hyfforddiant i glwstwr ysgolion Cynradd Rhuthun.

Training Day – May 4th

Important – Tuesday May 4th is noted as a Training day for Ruthin Cluster Primary Schools.

Wythnos Lles

Byddwn yn trefnu wythnos hybu lles yma yn Ysgol Pentrecelyn yn ystod yr wythnos Mai 10-14 – mwy o fanylion i ddilyn.

Well-being week

We will be organising a well-being week here at Ysgol Pentrecelyn during the week May 10-14 – more details to follow.

Sgyrsiau gyda rhieni/gwarchodwyr

Rydym yn anelu i drefnu sgwrs dros y ffôn gyda chi unwaith byddwn wedi setlo’r plant ac adolygu targedau blaenorol. Rydym yn anelu cynnal y sgyrsiau yma yn ystod wythnos Mai 17-21 – mwy o fanylion i ddilyn.  

Discussions with parents/guardians

We will aim to organise a parents evening type discussion on the phone once we have settled the children back and reviewed previous targets. We will aim to organise this for the week May 17-21 – more details to follow.

Diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288