Gwybodaeth/Information

Sgwrs gyda’r athrawon

Gobeithio bod pawb wedi cael sgwrs gyda’r athrawon bellach, os nad ydych wnewch chi e-bostio’r ysgol i drefnu amser cyfleus.

​Chat with the Teachers

I hope that you have all had an opportunity to discuss your child with the teachers.  If you have not and would like a meeting please email the school to arrange a suitable time for a phone call.

Ymddeoliad

Hoffwn eich hysbysu bod Mrs Eleri Perrin yn ymddeol o Ysgol Pentrecelyn ar ddiwedd y flwyddyn addysgol yma ar ôl 20 o flynyddoedd.  Cawn gyfle i Ddiolch a dymuno yn dda iddi yn swyddogol mewn dathliad cyn diwedd yr haf. Yn y cyfamser, byddwn yn mynd ati rŵan i chwilio am athro/athrawes i’r Cyfnod Sylfaen fydd yn adeiladu ar yr ethos a gofal sydd eisoes yn bodoli yma.

Retirement

I would like to inform you that Mrs Eleri Perrin will be retiring the end of this school year after 20 years here at Ysgol Pentrecelyn.  We will have an opportunity to Thank her formally for her dedication and hard work in a celebration before the end of the Summer term.  In the meantime, we will begin recruiting for a Foundation Phase Teacher who will build on the ethos and care already established here.


Gwener Gwych

Byddwn yn cynnal ein Disgo a Donut traddodiadol eto dydd Gwener yma i ddathlu diwedd y tymor. Caiff y plant wisgo dillad ei hunain.

Fun Friday

We will be holding an end of half term celebration this Friday with what has now become a new tradition here in Ysgol Pentrecelyn the Disco and Donut! The children may wear their own clothes this Friday.

Hanner tymor

Mi fydd yr ysgol yn cau am wythnos hanner tymor dydd Gwener yma, sef Mai 28ain.  Plant i ddychwelyd yn ôl ar ddydd Llun, Mehefin 7fed.

Half Term

School will close on Friday, 28th May for the half-term break.  Pupils are to return on Monday 7th June.


ParentPay 

Os gwelwch yn dda wnewch chi fynd a’r ParentPay i dalu unrhyw symiau dyledus cyn dychwelyd i’r ysgol ar ôl hanner tymor.
Can you please visit ParentPay to pay any amounts outstanding before pupils return after half-term.


Prosiectau ar y gweill

Mae’r GRhFfA yn bwrw ymlaen gyda’i cais am gymorth i adeiladu ardal dosbarth tu-allan fydd o les i’r gymuned gyfan tu allan i oriau Ysgol.
Rydym yn y broses o greu llyfr ‘Tractor’ mewn partneriaeth gyda chwmni SARN.  Mi fydd y llyfr yma ar ôl cyhoeddi ar gael i Ysgolion eraill ddefnyddio ar gyfer dysgu sgiliau rhif drwy amaethyddiaeth. Bydd hyn yn bluen fawr yn het Ysgol Pentrecelyn. 
Mae cais am offer adnoddau tu allan i glwb celyn wedi ei wneud i Tesco dwy’r ‘tocyn glas’, fydd mwy o wybodaeth i ddilyn. ​ 

On going Projects

The PTFA are continuing with their application for funding from Clocaenog Windfarm Fund towards the outside classroom area, a resource which will be available for the community to use outside school hours.

We have begun an exciting project of creating a book called ‘Tractor’ in partnership with SARN. If and when published, this book will be available for other schools to use to develop numeracy skills through agriculture. A feather in our cap for sure! 

An application has been made for play resources for the After School Club to Tesco and their Blue Coin initiative,  please keep an eye out for further developments and hopefully a date when our funding application will be in store!

Eisteddfod T

Fel rydych yn gwybod mae Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych wedi ei ohirio eto eleni.  Mae’r Urdd wedi trefnu Eisteddfod ‘T’ fydd yn cael ei ddangos ar S4C wythnos nesaf.  Cadwch lygaid allan am enwau cyfarwydd yn yr enillwyr a da iawn chi i bawb a oedd wedi cystadlu!!

As you are aware the Urdd Eisteddfod in Denbigh has been postponed again for another year.  A number of competitions were set and will be televised next week on S4C.  Keep an eye out you may see some familiar names appearing as winners and well done to all those who took part!! 

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288